Adresas

Algirdo g. 48, Vilnius

sekmadienis, vasario 27, 2011

NEBIM seminaras - Hermeneutika (2011 02 16)

1 dalis

2 dalis

klausimai-atsakymai

Sekmadienio pamokslas "Geras Jėzaus Kristaus tarnas" (2011 02 27)

1 Tim 4:6-11

6 Jeigu šitaip aiškinsi broliams, būsi geras Kristaus Jėzaus tarnas, mintantis tikėjimo žodžiais ir tikruoju mokslu, kuriam esi atsidavęs. 7 Venk nerimtų bobiškų pasakų. Ugdykis maldingumą. 8 Kūno mankštinimas nedaug kam tinka, o maldingumas viskam naudingas, nes jam skirtas esamojo ir būsimojo gyvenimo pažadas. 9 Štai tikras žodis, vertas visiško pritarimo: 10 mes todėl ir triūsiame bei kovojame, kad pasitikime gyvuoju Dievu, kuris yra visų žmonių, o ypač tikinčiųjų, Gelbėtojas. 11 Taip įsakinėk ir mokyk!

trečiadienis, vasario 23, 2011

Trečiadienio pamokslas (2011 02 23)

Mt 5,1-12

1 Matydamas minias, Jėzus už kopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. 2 Atvėręs lūpas jis mokė:

3 „Palaiminti turintys vargdienio dvasią; jų yra dangaus karalystė.

4 Palaiminti liūdintys; jie bus paguosti.

5 Palaiminti romieji; jie paveldės žemę.

6 Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo;

jie bus pasotinti.

7 Palaiminti gailestingieji;

jie susilauks gailestingumo.

8 Palaiminti tyraširdžiai; jie regės Dievą.

9 Palaiminti taikdariai;

jie bus vadinami Dievo vaikais.

10 Palaiminti persekiojami dėl teisumo;

jų yra dangaus karalystė.

11 Palaiminti jūs, kai dėl manęs esate niekinami ir persekiojami bei meluojant visaip šmeižiami. 12 Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise buvo persekiojami ir pranašai.

sekmadienis, vasario 20, 2011

Dievo karalystė (2011 02 20) pamokslas

Mt 4,12-17
12 Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. 13 Jis paliko Nazarą ir apsistojo Kafarnaume, prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalio sritys. 14 Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai:
15 Zabulono žeme ir Neftalio žeme!
Paežerės juosta, žeme už Jordano ­
pagonių Galilėja!
16 Tamsybėje tūnanti tauta
išvydo skaisčią šviesą,
gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje
užtekėjo šviesybė.
17 Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti: „Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė!“

pirmadienis, vasario 07, 2011

Sekmadienio pamokslas "Aiškiai kalbanti Dvasia" (2011 02 06)

1 Tim 4,1-5 1 Dvasia aiškiai sako, kad paskučiausiais laikais kai kurie žmonės atkris nuo tikėjimo, pasidavę klaidinančioms dvasioms ir demonų mokslams, 2 veidmainingiems melo skelbėjams, kurių sąžinė paženklinta įdagu, 3 draudžiantiems tuoktis, liepiantiems susilaikyti nuo maisto, kurį yra sukūręs Dievas, kad jį su padėka priimtų tikintieji ir pažinusieji tiesą. 4 Kiekvienas Dievo tvarinys yra geras, ir niekas neatmestina, kas priimama su padėka, 5 nes tai pašventinama Dievo žodžiu ir malda!