Adresas

Algirdo g. 48, Vilnius

šeštadienis, kovo 30, 2013

Fwd: Tiesos Draugas Ekstra Nr. 63

Tiesos Draugas Ekstra Nr. 63
LEBBS naujienos 
2013 m. kovas-balandis

Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai;   
jūs  pažinsite tiesą ir tiesa padarys jus laisvus." Jn 8,31-32
  
*Tiesos Draugas Ekstra yra Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių
sąjungos leidinys, platinamas elektroniniu paštu, skirtas apžvelgti mūsų
bendrijos įvykius, naujienas, spausdinti aktualius straipsnius bei esė.*

Šiame numeryje:

Velykiniai sveikinimai
EBF maldos kalendorius


Mieli TDE skaitytojai,
Šią Didžiąją savaitę jau iš anksto ima plaukti sveikinimai su Kristaus prisikėlimo švente. Ir mes Jus norime pasveikinti – žemiau rasite ir LEBBS pirmininko, Irmanto Pinkoraičio, velykinius linkėjimus. Tačiau prieš pereinant prie Velykų žinios, norėčiau palinkėti taipogi nevengti susidūrimo su Didžiuoju šeštadieniu. Su jo spengiančia tyla žiaurios mirties akivaizdoje, sumaištimi, sudužusiomis viltimis, neatsakytais klausimais, apatija, noru patiems numirti, gėda… Su visu tuo, ką vienaip ar kitaip tą dieną patyrė Jėzaus sekėjai ir draugai. Skirtingai nei jie, mes jau žinome, kas laukia Velykų rytą, kad Dievas šiam Žmogaus Sūnui tars "taip", kad kapo akmuo bus nuristas. Tačiau savo gyvenime, tiek asmeniškai, tiek bendruomenėje, kartais taip pat skausmingai ir beviltiškai patiriame to šeštadienio tamsą…
Ir jeigu šį šeštadienį mums jau ryškiai šviečia Velykų ryto pažadas, neškime savo maldose tuos, kuriems Didysis šeštadienis tebesitęsia, ilgas ir be galo tamsus. Neškime juos ant maldos rankų ir atsiverkime Viešpaties vedimui, kad mus galėtų panaudoti Prisikėlimo šviesai nešti.
O atėjus ir praėjus Velykų šventėms, būkime pasiruošę sutikti neatpažintą Jėzų – pakeleivį kelyje į Emausą. Nepažįstamąjį, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo naiviai nesusigaudantis, nepriimantis tų liūdnų, bet akivaizdžių faktų, kuriuos visi žinome ir su kuriais esame susitaikę. O susitikę su Juo, leiskime Jam iš naujo mums atskleisti pažįstamą, bet Jam aiškinant, naujai nušvintantį Raštų liudijimą. Jeigu atversime ausis, Dievo Dvasia padės pamatyti mūsų dabartinę situaciją to liudijimo šviesoje.
Kristus prisikėlė! Tikrai prisikėlė! Padėk, Dieve, gyventi šio prisikėlimo apšviestiems ir pakeistiems.
Kristaus prisikėlimo džiaugsmo ir ramybės linkėdama,

Lina Andronovienė

-------------------------

Brangūs tikėjimo namiškiai,
Kasmet esame kviečiami išgyventi tai, kas atsitiko su Jėzumi, Mesiju. Šiuo metu išgirstame, kad "Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė Raštai; jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečiąją dieną, kaip skelbė Raštai…" (1 kor 15,3-4) Tai, ką patyrė Kristus dėl mūsų, kviečia susimąstyti: kas yra svarbiausia mūsų tikėjime? Mūsų apeigos, darbai, išpažinimai ir tradicijos? Šiuo metu prisimename, kad tikėjimo slėpinys yra Kristus, nukryžiuotas ir prisikėlęs.
Jeigu sakome, kad Jis yra svarbiausias, ką turime mintyje? Ar tai, kad Jam dabar reikia dėmesio iš mūsų? Ar Jėzus dabar laukia, kol mes visi Jį girsime, gražbyliausime maldose ir didingose šventėse? Kažkaip neatrodo, kad Jam to reikia. Jėzui vaikščiojant žemėje nereikėjo pagarbos, tad kažin ar dabar reikia, kai Jis yra išaukštintas. Šventajame Rašte girdime, kad „Jėzus Kristus yra vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius". Nesikeičiantis Dievas kviečia mus nusileisti iš dangaus ir pasinerti į krikšto vandenis kartu su Jėzumi. Jis nebijojo susiteršti nuplautų nuodėmių versmėmis. Jis matė žmones be ganytojo, Jam visi buvo ir yra artimi. Kad Jėzus mirtų už tautą, Jis turėjo būti tautos dalimi. Norime Jį pagarbinti? Tai išeikime Jo pasitikti. Jį galima rasti gatvėse, baruose, ligoninėse, vestuvėse ar laidotuvėse. Jis yra niūriausiose žemės pakraščiuose.
O mes? Juk gyvybės kūrėjas tapo žmogumi, kad mes būtume vyrai ir moterys pagal Dievo paveikslą – kupini meilės visai kūrinijai, panašūs į savo Tėvą, nešantys viltį ir tikėjimą. Kokia Evangelija yra skelbiama mūsų bažnyčiose? Ar ji išvaduojanti? Ar tikrai ji yra geroji naujiena pagal Jėzų Kristų? Nes jeigu tai Dievo Evangelija, tai ji yra tikro gyvenimo žinia. Kai žmonės abejojo Jėzumi, kai net pats Jonas krikštytojas suabejojo, Jėzus padrąsino: „aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena" (Luk 7,22). Štai kokia Evangelijos galia.
Kai pradedame abejoti Dievu, išeikime laukan, apsidairykime. Dievas yra gyvas, Jis veikia, įgalina ir išvaduoja. Tikroji Evangelija išgelbsti. Kai Geroji Naujiena pasiekia vargdienių ausis, ji ištraukia iš priespaudos liūno ir prikelia naujam gyvenimui. Evangelija dovanoja Dievo vaikų laisvę visiems. Tad eikime kartu su savo Viešpačiu į pasaulį. Ten, kur raišieji ir aklieji, skelbkime gyvenimą.

Irmantas Pinkoraitis
  
----------------------

Europos Baptistų Federacijos (EBF) maldos kalendorius

    Kovo 25-31 meldžiamės už:
   
Bulgarijos baptistų sąjungą
Bendruomenių skaičius: 128
Bendras narių skaičius: 5150
Prezidentas: Stoycho Dimitrov Appostolov
Generalinis sekretorius: Teodor Blagoev Oprenov

Balandžio 1-7 melskimės už:
   
Kroatijos baptistų sąjungą
Bendruomenių skaičius: 48
Bendras narių skaičius: 2000
Prezidentas: Toma Magda
Generalinis sekretorius: Zeljko Mraz

     Balandžio 8-14 už:
   
Jordanijos baptistų konvenciją...
Bendruomenių skaičius: 20
Bendras narių skaičius: 1200
Prezidentas: Bahij Akeel
Generalinis sekretorius: Mosa Khouri

… ir Sirijos baptistų sąjungą
Bendruomenių skaičius: 13
Bendras narių skaičius: 600
Prezidentas: Daas Haddd

Apie pagalbą Sirijos karo aukoms daugiau galite perskaityti čia: http://www.ebf.org/humanitarian-aid-to-syrians-update-and-reflections

    Balandžio 15-21 už:
   
Švedijos InterAkt/laisvųjų bažnyčių sąjungą
Bendruomenių skaičius: 309
Bendras narių skaičius: 32500
Misijos direktorius: Anders Blåberg


    Balandžio  22-28 už:

Serbijos (pietų) evangelikų krikščionių-baptistų sąjungą
Bendruomenių skaičius: 14
Bendras narių skaičius: 700
Prezidentas: Cedo Ralevic
Generalinis sekretorius: Dragisa Armus

Balandžio  29 – gegužės 5 už:

Azedbaidžano evangelikų krikščionių-baptistų sąjungą
Bendruomenių skaičius: 22
Bendras narių skaičius: 3000
Prezidentas: Ilja Zenchenko
Generalinis sekretorius: Samir Sadigov


    EBF maldos kalendorių bei išsamesnę informaciją apie maldos poreikius galite rasti Europos Baptistų Federacijos internetiniame puslapyje: http://www.ebf.org.


*Straipsniai trumpinami ir redaguojami redakcijos nuožiūra. Redakcijos nuomonė ne visada sutampa su autorių nuomone. 

*Jei norite atsisakyti naujienų, atsiųskite tuščią elektroninį laišką su žodeliu - NESIŲSTI.

© Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga
El.paštas: office@baptist.lt 

Mūsų sąskaita:
Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga
Įmonės kodas: 192077697
AB SEB bankas,
Banko kodas: 70440
Sąskaitos nr. LT79 7044 0600 0415 1925trečiadienis, kovo 27, 2013

Trečiadienio skaitiniai

http://bible.us/420/LUK6.39.LBD Jis pasakė jiems palyginimą: „Ar gali aklas vesti aklą? Argi ne abu įkristų į duobę?! Mokinys nėra viršesnis už mokytoją: kiekvienas mokinys bus gerai išlavintas, jei bus kaip mokytojas. Kodėl gi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rąsto savojoje?! Ir kaip gali sakyti broliui: ‘Broli, leisk, išimsiu krislą iš tavo akies’, – pats nematydamas savo akyje rąsto?! Veidmainy, pirmiau išritink rąstą iš savo akies, o tada pažiūrėsi, kaip iš brolio akies išimti krislelį.  Nėra gero medžio, kuris megztų blogus vaisius, nei vėl netikusio, kuris megztų gerus vaisius. Kiekvienas medis pažįstamas iš vaisių. Nuo usnių niekas nerenka figų, o nuo erškėčio neskina vynuogių. Geras žmogus iš gero savo širdies lobyno ima gera, o blogasis iš blogo lobyno ima bloga. Jo burna kalba tai, ko pertekusi širdis.
Bible.com/app

sekmadienis, kovo 24, 2013

Sekmadienio pamokslas (Luko 19, 28-40)

Atsiųsti garso įrašą


28 Tai pasakęs, Jėzus visų priekyje leidosi į Jeruzalę. 29 Prisiartinęs prie Betfagės ir Betanijos ties vadinamuoju Alyvų kalnu, jis pasiuntė du mokinius 30 ir jiems pasakė: „Eikite į kaimą, kurį štai matote, ir, vos įėję, rasite pririštą asilaitį, kuriuo dar joks žmogus nėra jojęs. Atriškite jį ir atveskite. 31 O jeigu kas paklaustų: ‘Kam jį atrišate?’ ­ atsakykite: ‘Jo reikia Viešpačiui.’“
32 Pasiųstieji nuėjo ir rado, kaip jiems buvo nurodyta. 33 Atrišant asilaitį, savininkai klausė: „Kam atrišate asilaitį?“ 34 Mokiniai atsakė: „Jo reikia Viešpačiui.“ 35 Jie atvedė asilaitį pas Jėzų, apdengė savo apsiaustais ir užsodino Jėzų ant viršaus. 36 Jam jojant, žmonės tiesė ant kelio drabužius.37 Besiartinant prie Alyvų kalno šlaito, visas mokinių būrys pradėjo džiaugsmingai ir skardžiai šlovinti Dievą už visus stebuklus, kuriuos jie buvo regėję. 38 Jie šaukė:
Garbė karaliui, kuris ateina
Viešpaties vardu!
Ramybė danguje,
šlovė aukštybėse!“
39 Kai kurie fariziejai iš minios jam šaukė: „Mokytojau, sudrausk savo mokinius!“ 40 Jis atsakė jiems: „Sakau jums, jei šitie tylės, akmenys šauks!“

šeštadienis, kovo 23, 2013

Dienos eilutė

http://bible.us/420/2ti1.9.lbd kuris mus išgelbėjo bei pašaukė šventuoju pašaukimu, ne atsižvelgdamas į mūsų darbus, bet savo laisvu nutarimu bei malone, kuri dovanota mums Kristuje Jėzuje prieš amžinuosius laikus.

trečiadienis, kovo 20, 2013

Trečiadienio skaitiniai

http://bible.us/420/LUK6.27.LBD Bet jums, kurie klausotės, aš sakau: mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojus. Kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį; kas atima iš tavęs apsiaustą, negink ir marškinių. Duok kiekvienam, kuris prašo, duok ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo paėmė. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite jiems. Jei mylite tuos, kurie jus myli, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai myli juos mylinčius. Jei darote gera tiems, kurie jums gera daro, tai koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai taip daro. Jei skolinate tik tiems, iš kurių tikitės atgausią, koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai skolina nusidėjėliams, kad atgautų paskolą. Bet jūs mylėkite savo priešus, darykite gera ir skolinkite, nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų lauks didelis atlygis, ir jūs būsite Aukščiausiojo vaikai: juk jis maloningas ir nedėkingiesiems, ir piktiesiems.
Bible.com/app

Ryto eilutė

http://bible.us/420/1jn5.12.lbd Kas turi Sūnų, tas turi gyvenimą. Kas neturi Dievo Sūnaus, tas neturi gyvenimo.

sekmadienis, kovo 17, 2013

Sekmadienis bažnyčioje

Sekmadienis bažnyčioje
Peržiūrėti arba komentuoti Irmantas Pinkoraitis albumą »
„Google+" bendrinimą žiniatinklyje paverčia panašesniu į bendrinimą realiame gyvenime. Sužinokite daugiau.
Prisijungti prie „Google+"
Būkite atidūs, kai sprendžiate, su kuo bendrinti šį el. laišką: jį bet kas gali bendrinti dar kartą.
Gavote šį pranešimą, nes Irmantas Pinkoraitis pradėjo tai bendrinti su vntbb.2013@blogger.com. Atsisakyti šių el. laiškų prenumeratos.
Negalite atsakyti į šį el. laišką. Peržiūrėkite įrašą ir pridėkite komentarą.
Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 USA

Sekmadienio pamokslas (Jono 12, 1-8)

Atsiųsti garso įrašą

1 Šešioms dienoms belikus iki Velykų, Jėzus atėjo į Betaniją, kur gyveno jo prikeltasis iš numirusių Lozorius. 2 Ten buvo jam iškeltos vaišės. Morta tarnavo, o Lozorius kartu su svečiais vaišinosi prie stalo. 3 Paėmusi svarą brangių tepalų iš gryno nardo, Marija patepė Jėzui kojas ir nušluostė jas savo plaukais. Namai pakvipo tepalais. 4 Vienas jo mokinys ­ Judas Iskarijotas, kuris turėjo jį išduoti, pasakė: 5 „Kodėl to tepalo neparduoda už tris šimtus denarų ir pinigų neatiduoda vargšams?!“ 6 Jis taip sakė ne kad jam būtų rūpėję vargšai, bet kad pats buvo vagis ir, turėdamas rankose kasą, grobstė įplaukas. 7 O Jėzus tarė: „Palik ją ramybėje. Ji tai laikė mano laidotuvių dienai. 8 Vargšų jūs visada turite šalia savęs, o mane ne visuomet turėsite.“

Dienos eilutė

http://bible.us/420/psa133.1.lbd Pakopų giesmė. Dovydo. Žiūrėk, kaip gera ir malonu, kur broliai gyvena vienybėje!

trečiadienis, kovo 13, 2013

Trečiadienio skaitiniai

http://bible.us/420/LUK6.20.LBD Tuomet pakėlęs akis į savo mokinius Jėzus prabilo: „Palaiminti jūs, vargdieniai, nes jūsų yra Dievo karalystė.  Palaiminti, kurie dabar alkstate, nes būsite pasotinti. Palaiminti, kurie dabar verkiate, nes juoksitės.    Palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina ir atmeta kaip blogą jūsų vardą dėl Žmogaus Sūnaus. Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise jų protėviai darė pranašams.
Bible.com/app

pirmadienis, kovo 11, 2013

sekmadienis, kovo 10, 2013

Sekmadienio pamokslas (2 Kor 5, 16-21)

Atsiųsti garso įrašą

2 Korintiečiams 5, 16-21


16 Todėl nuo šiol mes nebenorime nė vieno pažinti kūno požiūriu. Jei mes ir buvome pažinę Kristų kūno požiūriu, tai dabar mes taip jo nebepažįstame.
17 Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja. 18 O visa tai iš Dievo, kuris mus per Kristų sutaikino su savimi ir davė mums sutaikinimo tarnystę. 19 Juk tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeįskaito žmonėms nusikaltimų ir patikėjo mums sutaikinimo žinią.20 Taigi Kristaus vietoj einame pasiuntinių pareigas, tarsi pats Dievas ragintų per mus. Kristaus vardu maldaujame: „Susitaikinkite su Dievu!“ 21 Tą, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų pavertė nuodėme, kad mes jame taptume Dievo teisumu.

trečiadienis, kovo 06, 2013

Trečiadienio skaitinys

http://bible.us/420/LUK6.12.LBD Tomis dienomis Jėzus užkopė į kalną melstis. Ten jis praleido visą naktį, melsdamasis Dievui. Išaušus rytui, jis pasišaukė savo mokinius ir iš jų išsirinko dvylika; juos ir pavadino apaštalais: Simoną, kurį praminė Petru, jo brolį Andriejų, Jokūbą ir Joną, Pilypą ir Baltramiejų, Matą ir Tomą, Alfiejaus sūnų Jokūbą ir Simoną, vadinamą Uoliuoju , Jokūbo sūnų Judą ir Judą Iskarijotą, vėliau tapusį išdaviku.  Nusileidęs su jais žemyn, apsistojo lygumoje. Ten buvo gausus jo mokinių būrys ir didelė daugybė žmonių iš visos Judėjos ir Jeruzalės, iš Tyro ir Sidono pajūrio. Jie susirinko jo pasiklausyti ir pagyti iš savo ligų. Buvo pagydomi netyrųjų dvasių varginamieji. Visa minia stengėsi jį paliesti, nes iš jo ėjo galia ir visus gydė.
Bible.com/app

antradienis, kovo 05, 2013

Skaitiniai

http://bible.us/420/HEB13.5.LBD Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite, nes Dievas yra pasakęs: Niekada aš tavęs nepamesiu ir neapleisiu.  Todėl galime su pasitikėjimu tarti:    Viešpats mano gelbėtojas – aš nebijosiu!  Ką man gali padaryti žmogus?!
Bible.com/app