Adresas

Algirdo g. 48, Vilnius

pirmadienis, gruodžio 31, 2012

"Palinkėjimai Naujiems metams" sekmadienio pamokslas pagal Kolosiečiams 3

Linkėjimai 2013 tiems

Laiškas kolosiečiams 3 skyrius


1 Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. 2 Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje. 3 Jūs juk esate mirę, ir jūsų gyvenimas su Kristumi paslėptas Dieve. 4 Kai apsireikš Kristus jūsų gyvastis, su juo ir jūs pasirodysite šlovingi.


Norėčiau palinkėti mums siekti kažko daugiau nei šiemet. Suprantama, kad mūsų tikslas Kristus. Siekime to kas aukštybėse. Ieškokime to, kad yra daugiau nei tai ką mes matome. Jėzus gyveno žemišką gyvenimą, bet tai jam nesutrukdė eiti į tikslą. Jis žinojo ką daro, žinojo kur veda jo kelias. Jo neišgąsdino nei patyčios, nei mirtis. Jis paragavo mirties už visus. Ir jeigu tikrai mūsų gyvenimas paslėptas Dieve – mes galėsime siekti to kas aukščiau ir žemiškas gyvenimas virs dangišku.


5 Numarinkite, kas jūsų nariuose žemiška: ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, taip pat godumą, kuris yra stabmeldystė. 6 Dėl šių dalykų ateina Dievo rūstybė netikėjimo vaikams. 7 Jūs irgi kadaise taip elgėtės, gyvendami tarp jų. 8 Bet dabar visa tai pameskite piktumą, nirtulį, nelabumą, piktžodžiavimą, nešvarias kalbas nuo savo lūpų. 9 Nebemeluokite vienas kitam, nusivilkę senąjį žmogų su jo darbais 10 ir apsivilkę naują, kuris atnaujinamas tobulam pažinimui pagal savo Kūrėjo paveikslą. 11 Čia jau nebėra nei graiko, nei žydo, nei apipjaustyto, nei neapipjaustyto, nėra barbaro, skito, vergo, laisvojo, bet visa ir visuose Kristus.


Norėtųsi mums palinkėti kitais metais numarinti ne vienas kitą, neduok Dieve, bet tai, kas griauna Dievo darbus mumyse – nuodėmingą žemiškumą. Stabmeldystę. Yra visokių stabų pasaulyje, bet pats didžiausias – godumas, arba savanaudiškumas. Dėl šio stabo griūna mūsų pasaulis. Valstybės kariauja dėl to. Šeimos kariauja, bažnyčios kariauja. Marinkime stabmeldišką godumą.


Nors nelabai norisi girdėti, bet aštuntą eilutę reiktų gerai paklausyti: „Bet dabar visa tai pameskite piktumą, nirtulį, nelabumą, piktžodžiavimą, nešvarias kalbas nuo savo lūpų. 9 Nebemeluokite“... Taigi ne tik tai kas savaime suprantama – amoralumą visokį, bet netgi piktumus, nesusivaldymą, piktus žodžius. Žodžiai yra labai galingi. Pikti žodžiai palieka randus. Purvini žodžiai sutepa Kūrėjo paveikslą mumyse. Tenevaldo mus pyktis, bet meilė.


12 Taigi jūs, Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu. 13 Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Viešpats jums atleido, taip ir jūs atleiskite. 14 Viršum viso šito tebūna meilė, kuri yra tobulumo raištis. 15 Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Būkite dėkingi!


Linkiu kitąmet rengtis gražiau. Darbužiai žmonėms yra labai svarbus dalykas. Nuo mūsų aprangos dažnai priklauso kaip jaučiamės. Normalu, nes esame žemiški. Bet yra ir dvasinė apranga. Jėzus sakė, kad nereikia rūpintis žemiškomis drapanomis, bet verčiau apsirengti tokiomis dorybėmis, kurios daug labiau matomos, nei mūsų madingi skarmalai. Nuoširdumas, gailestingumas, gerumas, romumas, kantrumas, atlaidumas, meilė. Kokių skundų turite vienas prieš kitą? Kiek kartų murmėjome šiemet? Pamirškime visą tai. Esate įskaudinti? Atleiskite. Sakote, kad negalite? O kodėl Dievas jums atleido? Ar už gražias akeles? Ne, dėl Kristaus. Sakote, neteisingai su jumis pasielgė? O su Jėzumi teisingai elgėsi? Pamirškite visas skriaudas. Tik tada viešpataus ramybė, jeigu atleisime vieni kitiems. O viso to pagrindas yra meilė. Ji yra tobulumo raištis.

Kas mus riša bažnyčioje? Kas laiko mus drauge? Jeigu ne meilė, tai anksčiau ar vėliau atsirišime ir eisime savo keliais. Bet jeigu mus riša meilė kuri niekada nesibaigia, tai liksime amžinai kartu.


16 Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai. Mokykite ir raginkite vieni kitus visokeriopa išmintimi; su dėkinga širdimi giedokite Dievui psalmes, himnus ir dvasines giesmes. 17 Ir visa, ką tik darytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui Tėvui.

Taigi, noriu palinkėti, kad Dievo Žodis neštų vaisių. Mes žinome Žodį, taip, bet ar jis auga ir duoda naudos? Galbūt geras laikas pradėti studijuoti Bibliją, ne tik ją skaitinėti ir klausytis pamokslų? Ir ne tik studijuoti, bet vykdyti kas parašyta? Žodžio žinojimas negarantuoja paklusnumo. Nenaudojamos žinios sunyksta ir išsibarsto kaip pelenai... Nes kai gyveni pagal Kristaus mokymą, kai pjauni vaisius, gimsta išmintis.

Norisi palinkėti, kad ateinančiais metais mes geriau „giedotume“. Taip, suprantu, kad tai sunki užduotis, kai tau ant ausies žvėris užmynė. Bet apaštalas sako tai darykime su dėkinga širdimi. Dėkingumas Dievui yra giesmės šerdis. Dėkingumas yra privalomas. Būkime dėkingi Dievui už viską. Ir ne šiaip dėkingi kaip šauna į galvą, bet per Jėzų Kristų. Sekime juo. Už ką Gelbėtojas buvo dėkingas? Pastudijuokite...


18 Jūs, žmonos, būkite klusnios vyrams, kaip dera Viešpatyje. 19 O jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštūs. 20 Jūs, vaikai, visuose dalykuose klausykite savo tėvų, nes taip patinka Viešpačiui. 21 O jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, kad jie nepasidarytų baugštūs.

Norisi palinkėti šeimos žmonėms, kad kitais metais žmonos būtų klusnios, o vyrai mylėtų žmonas. Klusnumas, meilė, švelnumas. Šitie trys yra geri draugai. Klusnumas yra natūralus atsakas į meilę. Klausyti ir gerbti yra sinonimai. Klusnumas Viešpatyje yra bažnyčios pamatas. Mes esame raginami būti klusnūs vieni kitiems Viešpatyje. Ne aklas paklusnumas ugdo meilę, bet įkūnytas paklusnumas Kristuje duoda gerus vaisius.

Tėvai, būkite kitais metais geresni. Labiau susivaldantys. Nešaukite ant savo vaikų. Negąsdinkite. Mokykite juos kelio.


22 Jūs, vergai, visuose reikaluose klausykite savo žemiškųjų šeimininkų ne dėl akių, kad įtiktumėte žmonėms, bet neklastinga širdimi, bijodami Viešpaties. 23 Ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms, 24 žinodami, kad iš Viešpaties gausite paveldą kaip atlyginimą. Tarnaukite Viešpačiui Kristui! 25 Kas daro neteisybę, susilauks bausmės už savo neteisumą, ir nebus žiūrima asmens.


Noriu palinkėti, kad savo versle ar darbe būtume sėkmingi. Sėkmė - yra gerai atlikti savo pareigas net tada, kai norisi daryti priešingai, nes valdžia elgiasi netinkamai. Tarnaukime Viešpačiui Kristui. Tegul jūsų verslas klesti. Teauga jūsų atlyginimas už gerą darbą, o jeigu jaučiatės esą neįvertinti, tai nepamirškite, kad Dievas turi būdų kaip mus palaiminti: iš Viešpaties gausite paveldą kaip atlyginimą...


Palaimintų Naujųjų metų

sekmadienis, gruodžio 09, 2012

Sekmadienio pamokslas "Ar mes meldžiamės už bažnyčią?

Atsiųsti audio įrašą


dėkoju savo Dievui, kai tik jus prisimenu, 4 visuomet, kiekvienoje maldoje, su džiaugsmu už jus visus besimelsdamas5 už jūsų bendradarbiavimą Evangelijos labui nuo pirmosios dienos iki šiandien. 6 Esu tikras, kad tas, kuris jumyse pradėjo šį gerą darbą, jį ir užbaigs iki Kristaus Jėzaus dienos. 7 Šitaip manyti apie jus visus teisinga, nes aš turiu savo širdyje jus, kurie, tiek man esant kalėjime, tiek ginant ir stiprinant Evangeliją, visi tebesate man duotos malonės dalininkai8 Dievas gali paliudyti, kaip jūsų visų pasiilgau Kristaus Jėzaus nuoširdumu. 9 Ir dabar meldžiu, kad jūsų meilė vis augtų ir augtų pažinimu ir visokeriopu išmanymu10 kad jūs mokėtumėte pasirinkti, kas vertingiau, kad būtumėte tyri ir be priekaišto Kristaus dieną, 11 pilni teisumo vaisių per Jėzų Kristų Dievo garbei ir šlovei. Fil. 1,3-11.