Adresas

Algirdo g. 48, Vilnius

sekmadienis, rugpjūčio 18, 2013

trečiadienis, gegužės 08, 2013

Skaitome...

http://bible.us/420/LUK8.22.LBD Vieną dieną Jėzus su mokiniais įlipo į valtį ir pasakė: „Irkimės anapus ežero!" Jie atsistūmė nuo kranto. Mokiniams irkluojant Jėzus užmigo. Ežere pakilo viesulas. Bangos ėmė semti valtį, ir visi atsidūrė pavojuje. Tuomet pripuolę mokiniai ėmė žadinti Jėzų, šaukdami: „Mokytojau, Mokytojau, žūvame!" Atsikėlęs jis sudraudė vėją ir bangas. Jie nurimo, stojo tyla. O Jėzus paklausė juos: „Kurgi jūsų tikėjimas?!" Mokiniai išsigandę ir nustebę kalbėjo vienas kitam: „Kas jis toks, kad įsakinėja vėjams ir vandeniui, ir tie jo klauso?!"
Bible.com/app

pirmadienis, balandžio 29, 2013

Dienos eilutė

http://bible.us/420/hab3.17-18.lbd Nors figmedis nežydėtų ir nebūtų vaisių ant vynmedžių, nors alyvmedis neneštų derliaus ir laukai neduotų maisto, nors avių kaimenė dingtų iš avidės, o galvijų banda – iš tvarto, aš džiaugsiuosi VIEŠPATYJE , džiūgausiu Dieve, kuris mane išgano.

trečiadienis, balandžio 17, 2013

http://bible.us/420/LUK7.36.LBD Vienas fariziejus...

http://bible.us/420/LUK7.36.LBD Vienas fariziejus užsiprašė Jėzų pietų. Atėjęs į fariziejaus namus, jis sėdo prie stalo. Ir štai moteris, kuri buvo žinoma mieste nusidėjėlė, patyrusi, kad jis fariziejaus namuose, atsinešė alebastrinį indą kvapaus tepalo ir verkdama priėjusi iš užpakalio prie jo kojų ėmė laistyti jas ašaromis, šluostyti savo galvos plaukais, bučiavo jo kojas ir tepė jas tepalu. Tai matydamas fariziejus, kuris buvo Jėzų pasikvietęs, samprotavo pats vienas: „Jeigu šitas būtų pranašas...
Luko 7 LBD | The New Bible.com
36Vienas fariziejus užsiprašė Jėzų pietų. Atėjęs į fariziejaus namus, jis sėdo prie stalo.
Peržiūrėti arba komentuoti Irmantas Pinkoraitis įrašą »
„Google+" bendrinimą žiniatinklyje paverčia panašesniu į bendrinimą realiame gyvenime. Sužinokite daugiau.
Prisijungti prie „Google+"
Gavote šį pranešimą, nes Irmantas Pinkoraitis pradėjo tai bendrinti su vntbb.2013@blogger.com. Atsisakyti šių el. laiškų prenumeratos.
Negalite atsakyti į šį el. laišką. Peržiūrėkite įrašą ir pridėkite komentarą.
Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 USA

pirmadienis, balandžio 15, 2013

Dienos eilutė

http://bible.us/420/heb12.1-2.lbd Todėl ir mes, šitokio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visas naštas bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoją Jėzų. Jis vietoj sau priderančių džiaugsmų, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje.

sekmadienis, balandžio 14, 2013

trečiadienis, balandžio 03, 2013

Trečiadienio skaitiniai

http://bible.us/420/LUK7.1.LBD Baigęs visus tuos pamokymus klausytojams, Jėzus sugrįžo į Kafarnaumą. Ten vieno šimtininko branginamas tarnas sirgo ir buvo arti mirties. Išgirdęs apie Jėzų, šimtininkas pasiuntė pas jį kelis žydų kilminguosius, prašydamas jį ateiti ir išgelbėti tarną. Atėję pas Jėzų jie labai prašė ir sakė: „Jis vertas, kad jam tai padarytum, nes jis myli mūsų tautą ir mums yra pastatęs sinagogą“. Jėzus nuėjo su jais. Prisiartinus prie namų, šimtininkas atsiuntė savo bičiulius jam pasakyti: „Viešpatie, nesivargink! Aš nesu vertas, kad užeitum po mano stogu. Aš taip pat nelaikiau savęs vertu ateiti pas tave. Bet tark žodį, ir tepasveiksta mano tarnas! Juk ir aš, pats būdamas valdinys, turiu sau pavaldžių kareivių. Taigi aš sakau kuriam nors iš jų: ‘Eik!’ – ir jis eina; sakau kitam: ‘Ateik čionai!’ – ir jis ateina; sakau tarnui: ‘Padaryk tai!’ – ir jis daro“. Tai girdėdamas, Jėzus stebėjosi šimtininku ir atsigręžęs į jį lydinčią minią tarė: „Sakau jums – nė Izraelyje neradau tokio didelio tikėjimo“. Sugrįžę į namus pasiųstieji rado tarną pasveikusį.
Bible.com/app

šeštadienis, kovo 30, 2013

Fwd: Tiesos Draugas Ekstra Nr. 63

Tiesos Draugas Ekstra Nr. 63
LEBBS naujienos 
2013 m. kovas-balandis

Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai;   
jūs  pažinsite tiesą ir tiesa padarys jus laisvus." Jn 8,31-32
  
*Tiesos Draugas Ekstra yra Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių
sąjungos leidinys, platinamas elektroniniu paštu, skirtas apžvelgti mūsų
bendrijos įvykius, naujienas, spausdinti aktualius straipsnius bei esė.*

Šiame numeryje:

Velykiniai sveikinimai
EBF maldos kalendorius


Mieli TDE skaitytojai,
Šią Didžiąją savaitę jau iš anksto ima plaukti sveikinimai su Kristaus prisikėlimo švente. Ir mes Jus norime pasveikinti – žemiau rasite ir LEBBS pirmininko, Irmanto Pinkoraičio, velykinius linkėjimus. Tačiau prieš pereinant prie Velykų žinios, norėčiau palinkėti taipogi nevengti susidūrimo su Didžiuoju šeštadieniu. Su jo spengiančia tyla žiaurios mirties akivaizdoje, sumaištimi, sudužusiomis viltimis, neatsakytais klausimais, apatija, noru patiems numirti, gėda… Su visu tuo, ką vienaip ar kitaip tą dieną patyrė Jėzaus sekėjai ir draugai. Skirtingai nei jie, mes jau žinome, kas laukia Velykų rytą, kad Dievas šiam Žmogaus Sūnui tars "taip", kad kapo akmuo bus nuristas. Tačiau savo gyvenime, tiek asmeniškai, tiek bendruomenėje, kartais taip pat skausmingai ir beviltiškai patiriame to šeštadienio tamsą…
Ir jeigu šį šeštadienį mums jau ryškiai šviečia Velykų ryto pažadas, neškime savo maldose tuos, kuriems Didysis šeštadienis tebesitęsia, ilgas ir be galo tamsus. Neškime juos ant maldos rankų ir atsiverkime Viešpaties vedimui, kad mus galėtų panaudoti Prisikėlimo šviesai nešti.
O atėjus ir praėjus Velykų šventėms, būkime pasiruošę sutikti neatpažintą Jėzų – pakeleivį kelyje į Emausą. Nepažįstamąjį, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo naiviai nesusigaudantis, nepriimantis tų liūdnų, bet akivaizdžių faktų, kuriuos visi žinome ir su kuriais esame susitaikę. O susitikę su Juo, leiskime Jam iš naujo mums atskleisti pažįstamą, bet Jam aiškinant, naujai nušvintantį Raštų liudijimą. Jeigu atversime ausis, Dievo Dvasia padės pamatyti mūsų dabartinę situaciją to liudijimo šviesoje.
Kristus prisikėlė! Tikrai prisikėlė! Padėk, Dieve, gyventi šio prisikėlimo apšviestiems ir pakeistiems.
Kristaus prisikėlimo džiaugsmo ir ramybės linkėdama,

Lina Andronovienė

-------------------------

Brangūs tikėjimo namiškiai,
Kasmet esame kviečiami išgyventi tai, kas atsitiko su Jėzumi, Mesiju. Šiuo metu išgirstame, kad "Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė Raštai; jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečiąją dieną, kaip skelbė Raštai…" (1 kor 15,3-4) Tai, ką patyrė Kristus dėl mūsų, kviečia susimąstyti: kas yra svarbiausia mūsų tikėjime? Mūsų apeigos, darbai, išpažinimai ir tradicijos? Šiuo metu prisimename, kad tikėjimo slėpinys yra Kristus, nukryžiuotas ir prisikėlęs.
Jeigu sakome, kad Jis yra svarbiausias, ką turime mintyje? Ar tai, kad Jam dabar reikia dėmesio iš mūsų? Ar Jėzus dabar laukia, kol mes visi Jį girsime, gražbyliausime maldose ir didingose šventėse? Kažkaip neatrodo, kad Jam to reikia. Jėzui vaikščiojant žemėje nereikėjo pagarbos, tad kažin ar dabar reikia, kai Jis yra išaukštintas. Šventajame Rašte girdime, kad „Jėzus Kristus yra vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius". Nesikeičiantis Dievas kviečia mus nusileisti iš dangaus ir pasinerti į krikšto vandenis kartu su Jėzumi. Jis nebijojo susiteršti nuplautų nuodėmių versmėmis. Jis matė žmones be ganytojo, Jam visi buvo ir yra artimi. Kad Jėzus mirtų už tautą, Jis turėjo būti tautos dalimi. Norime Jį pagarbinti? Tai išeikime Jo pasitikti. Jį galima rasti gatvėse, baruose, ligoninėse, vestuvėse ar laidotuvėse. Jis yra niūriausiose žemės pakraščiuose.
O mes? Juk gyvybės kūrėjas tapo žmogumi, kad mes būtume vyrai ir moterys pagal Dievo paveikslą – kupini meilės visai kūrinijai, panašūs į savo Tėvą, nešantys viltį ir tikėjimą. Kokia Evangelija yra skelbiama mūsų bažnyčiose? Ar ji išvaduojanti? Ar tikrai ji yra geroji naujiena pagal Jėzų Kristų? Nes jeigu tai Dievo Evangelija, tai ji yra tikro gyvenimo žinia. Kai žmonės abejojo Jėzumi, kai net pats Jonas krikštytojas suabejojo, Jėzus padrąsino: „aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena" (Luk 7,22). Štai kokia Evangelijos galia.
Kai pradedame abejoti Dievu, išeikime laukan, apsidairykime. Dievas yra gyvas, Jis veikia, įgalina ir išvaduoja. Tikroji Evangelija išgelbsti. Kai Geroji Naujiena pasiekia vargdienių ausis, ji ištraukia iš priespaudos liūno ir prikelia naujam gyvenimui. Evangelija dovanoja Dievo vaikų laisvę visiems. Tad eikime kartu su savo Viešpačiu į pasaulį. Ten, kur raišieji ir aklieji, skelbkime gyvenimą.

Irmantas Pinkoraitis
  
----------------------

Europos Baptistų Federacijos (EBF) maldos kalendorius

    Kovo 25-31 meldžiamės už:
   
Bulgarijos baptistų sąjungą
Bendruomenių skaičius: 128
Bendras narių skaičius: 5150
Prezidentas: Stoycho Dimitrov Appostolov
Generalinis sekretorius: Teodor Blagoev Oprenov

Balandžio 1-7 melskimės už:
   
Kroatijos baptistų sąjungą
Bendruomenių skaičius: 48
Bendras narių skaičius: 2000
Prezidentas: Toma Magda
Generalinis sekretorius: Zeljko Mraz

     Balandžio 8-14 už:
   
Jordanijos baptistų konvenciją...
Bendruomenių skaičius: 20
Bendras narių skaičius: 1200
Prezidentas: Bahij Akeel
Generalinis sekretorius: Mosa Khouri

… ir Sirijos baptistų sąjungą
Bendruomenių skaičius: 13
Bendras narių skaičius: 600
Prezidentas: Daas Haddd

Apie pagalbą Sirijos karo aukoms daugiau galite perskaityti čia: http://www.ebf.org/humanitarian-aid-to-syrians-update-and-reflections

    Balandžio 15-21 už:
   
Švedijos InterAkt/laisvųjų bažnyčių sąjungą
Bendruomenių skaičius: 309
Bendras narių skaičius: 32500
Misijos direktorius: Anders Blåberg


    Balandžio  22-28 už:

Serbijos (pietų) evangelikų krikščionių-baptistų sąjungą
Bendruomenių skaičius: 14
Bendras narių skaičius: 700
Prezidentas: Cedo Ralevic
Generalinis sekretorius: Dragisa Armus

Balandžio  29 – gegužės 5 už:

Azedbaidžano evangelikų krikščionių-baptistų sąjungą
Bendruomenių skaičius: 22
Bendras narių skaičius: 3000
Prezidentas: Ilja Zenchenko
Generalinis sekretorius: Samir Sadigov


    EBF maldos kalendorių bei išsamesnę informaciją apie maldos poreikius galite rasti Europos Baptistų Federacijos internetiniame puslapyje: http://www.ebf.org.


*Straipsniai trumpinami ir redaguojami redakcijos nuožiūra. Redakcijos nuomonė ne visada sutampa su autorių nuomone. 

*Jei norite atsisakyti naujienų, atsiųskite tuščią elektroninį laišką su žodeliu - NESIŲSTI.

© Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga
El.paštas: office@baptist.lt 

Mūsų sąskaita:
Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga
Įmonės kodas: 192077697
AB SEB bankas,
Banko kodas: 70440
Sąskaitos nr. LT79 7044 0600 0415 1925