Adresas

Algirdo g. 48, Vilnius

trečiadienis, vasario 29, 2012

Trečiadienio pamokslas (2012 02 29)

Jono 17, 1-7

1 Tai pasakęs, Jėzus pakėlė akis į dangų ir prabilo:

„Tėve, atėjo valanda!

Pašlovink savo Sūnų,

kad ir Sūnus pašlovintų tave

2 ir ­ tavo duota galia į visus žmones ­

teiktų amžinąjį gyvenimą

visiems, kuriuos jam esi atidavęs.

3 O amžinasis gyvenimas ­

tai pažinti tave,

vienintelį tikrąjį Dievą,

ir tavo siųstąjį Jėzų ­ Mesiją.

4 Aš tave pašlovinau žemėje,

atlikdamas darbą,

kurį buvai man davęs nuveikti. 5 Dabar tu, Tėve, pašlovink mane pas save

ta šlove, kurią esu pas tave turėjęs

dar prieš atsirandant pasauliui.

6 Aš apreiškiau tavo vardą žmonėms,

kuriuos man davei iš pasaulio.

Jie buvo tavo,

o tu juos atidavei man,

ir jie laikėsi tavojo žodžio.

7 Dabar jie suprato,

jog visa, ką man esi davęs,

iš tavęs kyla.

8 Tavo man patikėtus žodžius

aš perdaviau jiems,

o jie priėmė juos ir tikrai pažino,

kad esu iš tavęs išėjęs;

įtikėjo, kad esi mane siuntęs.

sekmadienis, vasario 19, 2012

Sekmadienio pamokslas (dalinasi svečias Anthony Peck, Europos Baptistų Federacijos generalinis sekretorius)

Jeremijo 29, 1-15

1 Štai žodžiai laiško, kurį pranašas Jeremijas pasiuntė iš Jeruzalės seniūnams, išlikusiems tarp tremtinių, kunigams, pranašams ir visiems žmonėms, kuriuos Nebukadnecaras buvo ištrėmęs iš Jeruzalės į Babiloną. 2 Tai įvyko po to, kai karalius Jechonijas ir karalienė motina, dvariškiai, Judo ir Jeruzalės didžiūnai drauge su amatininkais ir kalviais buvo išvesti iš Jeruzalės. 3 Laišką jis pasiuntė per Šafano sūnų Eleasą ir Hilkijos sūnų Gemariją, kuriuos Judo karalius Zedekijas siuntė į Babiloną pas Babilono karalių Nebukadnecarą. Laiške buvo rašoma:

4 „Taip kalba Galybių VIEŠPATS, Izraelio Dievas, visiems tremtiniams, ištremtiems iš Jeruzalės į Babiloną: 5 ‘Statykitės namus, įsikurkite. Veiskite sodus, valgykite jų vaisius. 6 Veskite žmonas, gimdykite sūnus ir dukteris, ieškokite žmonų savo sūnums ir leiskite dukteris už vyrų, kad ir jiems gimtų sūnūs ir dukterys. Jūsų privalo tenai daugėti, o ne mažėti. 7 Rūpinkitės gerove miesto, į kurį jus ištrėmiau, ir melskitės už jį VIEŠPAČIUI, nes jo gerovė ­ jūsų gerovė.’

8 Taip kalba Galybių VIEŠPATS, Izraelio Dievas: ‘Nesiduokite suvedžiojami pranašų, esančių su jumis, nei savo žynių. Nekreipkite dėmesio į sapnus, kuriuos jie nuolat sapnuoja. 9 Ką jie pranašauja jums mano vardu, tai melas! Aš jų nesiunčiau!’ ­ tai VIEŠPATIES žodis.

10 Taip kalba VIEŠPATS: ‘Tik pasibaigus septyniasdešimt Babilono metų, aplankysiu jus ir įvykdysiu savo malonės pažadą sugrąžinti jus į šią vietą.11 Laiduoju tikrai žinąs, ką užsimojau dėl jūsų, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­ dėl jūsų gerovės, o ne dėl žalos! Noriu jums suteikti vilties sklidiną ateitį. 12 Kai jūs šauksitės manęs, kai ateisite ir kreipsitės į mane malda, aš jus išklausysiu.13 Kai manęs ieškosite, rasite mane. Taip, jeigu visa širdimi manęs ieškosite,14 rasite mane čia pat, su jumis, ir aš jus sugrąžinsiu į jūsų kraštą, ­ tai VIEŠPATIES žodis. Aš surinksiu jus iš visų tautų ir visų vietų, kur tik jus išblaškiau, ir sugrąžinsiu į tą vietą, iš kurios ištrėmiau’, ­ tai VIEŠPATIES žodis.

sekmadienis, vasario 12, 2012

Sekmadienio pamokslas (2012 02 12)

Fil 4, 4-7
4 Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės! 5 Jūsų meilumas tebūna žinomas visiems. Viešpats yra arti! 6 Nieku per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. 7 Ir Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje.