Adresas

Algirdo g. 48, Vilnius

sekmadienis, gegužės 25, 2008

Sekmadienio pamokslas

Ką čia veiki?

1Kar 19,1-18

Visi žmonės kada nors pakliūna į sunkumus, kuriuose prarandą savitvardą ir
stiprybę. Liūdna, kad ir tikintieji kartais neatlaiko mėginimų ir palūžta.
Todėl Viešpats paliko mums daug padrąsinančių liudijimų ir pamokančių
istorijų savo Žodyje. Paskaitykime apie Eliją.

1. Elijas bėga, norėdamas išgelbėti savo gyvybę. „Išsigandęs ir
gelbėdamas savo gyvybę, jis tučtuojau pabėgo." (1Kar 19,3) Elijas buvo toks
pat žmogus kaip ir mes. Jis buvo ištikimas Dievo pranašas, dalyvavęs
nuostabiuose Dievo darbuose. Tačiau kažkas jam atsitiko ir jis pasuko
žmogišku keliu. Elijas galvojo, kad pabėgęs į dykumą išspręs savo problemą
su Jezabele. Bet nematė, kad priešakyje jo yra kiti išbandymai.

Mes esame linkę bėgti nuo problemų ir nespręsti jų Dievo pagalba. Kai
nesiseka darbe - keičiame darbą, kai nesiseka mokytis, juos metame. Šeimos
skiriasi, kaimynai pykstasi, vaikai pešasi, broliai nesišneka. Nesuprantame
Biblijos - nustojame ją skaityti. Dievas neatsako į maldą, nustojame
melstis. Niekas nepriima Kristaus, nustojame liudyti. Ir t.t. žmonės nori
pabėgti nuo problemų, bet užbėga ant dar didesnių. Bėgimas nuo problemos,
tai nenoras pripažinti, kad esi silpnas ir, kad tau reikia pagalbos. „Kas
nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudys dėl manęs savo
gyvybę, tas ją išgelbės. Kokia būtų nauda, jei žmogus laimėtų visą pasaulį,
o save pražudytų ar sau pakenktų?" (Luk 9,24-25)

2. Elijas trokšta mirties „Pasiekęs Judo Beer Šebą, jis paliko ten savo
tarną, o pats keliavo vieną dieną į dykumą. Priėjęs kadagį, atsisėdo po juo
ir šaukėsi mirties. „Gana. – šaukė jis, - imk Viešpatie, imk mano gyvastį,
nes aš nesu geresnis už savo protėvius." (1Kar 19,4). Ši situacija parodo
mums kokie mes tampame pažeidžiami. Kaip greitai nusiviliame ir prarandame
tikėjimą. Žmogus savo išmintimi negali susitvarkyti sunkiausiu gyvenimo
momentu. Ne vienas, pabandęs išspręsti savo problemas be Dievo, prarado
viltį ir norą gyventi. Kiek žmonių šiandien atima sau gyvybę? Pasaulietiniai
psichologai gali ieškoti priežasčių, samprotauti ir tyrinėti. Bet atsakymai
yra Kristuje. Baimė turi didelę galią. Teisingai nukreipta baimė turi
gyvybinių galių. Jei Bijai Dievo, būsi laimingas. „Pagarbi VIEŠPATIES baimė
yra tvirtovė, jo vaikų prieglauda. Pagarbi Viešpaties baimė – gyvenimo
šaltinis, kad žmogus galėtų išvengti mirtinų pinklių." (Pat 14,26-27). Jei
bijai žmonių, pakliūsi į spąstus. „Žmonių baimė spendžia žmogui spąstus, o
kas pasitiki Viešpačiu, tas apsaugomas." (Pat 29,25)

3. Dievas pasirengęs padėti „Elijas atsigulė po kadagiu ir užmigo.
Staiga jį palietė angelas ir tarė: „Kelkis ir valgyk." Jis apsižvalgė.
Žiūri, prie galvos žaizdre keptas paplotis ir ąsotis vandens. Viešpaties
angelas atėjo antrą kartą ir, palietęs jį, tarė: „Kelkis ir valgyk, antraip
kelionė tau bus per sunki." Atsikėlęs pavalgė ir atsigėrė. Tuo maistu
pasistiprinęs , jis ėjo keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų iki pat
Dievo kalno Horebo. Ten, įlindęs į olą, praleido naktį." (1Kar 19,5-9).
Tiesiog įdomi situacija. Viešpats pažadina Eliją ir liepia pavalgyti. Elijas
užsispyręs. Jis rimtai apsisprendė mirti. Viešpačiui reikėjo pora kartų
paraginti ir Elijas pakluso. Aš mąstau kiek kartų Viešpats ragina mus
pabusti iš miego? Ar jo kantrybė yra amžina? Kiek kartų jis dar sakys mums:
„Kelkis ir valgyk amžinybės duoną.. Atsigerk tikėjimo vandens...

Šiandien mes skaičiuojame vitaminus, valgome įvarų maistą, kad gautume
reikalingas medžiagas savo organizmui, tačiau sergame ir esame nusilpę. Štai
pranašas užvalgė duonos ir atsigėrė vandens. Ir jam užteko jėgų keliauti net
40 dienų ir naktų!!! Brangieji, kai Viešpats pamaitina, net mažas davinys
yra geresnis už tūkstantį cepelinų ir bifšteksų. O gurkšnis Gyvybės vandens
yra nepalyginamai naudingesnis už toną geriausios giros ar vyno statinę.

4. Nuostabus klausimas. „Tada jį pasiekė Viešpaties žodis: „Ką čia
veiki, Elijau?" (1Kar 19,9). Kodėl VIEŠPATS paklausė? Argi DIEVAS nežino
visko? Aišku žino, tačiau jis klausia dėl Elijo. Koks nuostabus yra mūsų
Viešpats. Jis ieško savo žmonių, jis rūpinasi jais. Jis supurto ir visada
ieško mūsų. Labai dažnai žmogus slepiasi tada, kada jis turėtų būti visų
matomas. Kaip džiugu, kad Dievas pirmas padaro žingsnį ir paklausia ką čia
veiki? Kada mes gyvename Dievo bendruomenėje, dažnai išgirsime tokį
klausimą. Jei turime ausis, išgirsime ir būsime palaiminti. O, kad mes
dažniau išgirstume šį klausimą, o kad mes dažniau pagalvotume apie šį
klausimą! Pagalvotume tada, kai širdį užvaldo neapykanta broliui. Kai
nesinori tarnauti, eiti į bažnyčią ar skaityti Dievo Žodį. Jei pastoviai
būsime arti brolių ir sesių bažnyčioje, tikiu dažnai išgirsime tokį
klausimą. Mums riekia, kad kas nors pasirūpintų mumis. Dievo žmonėms
reikalingas ne tik patarimas, bet ir sukrėtimas. Net patiems drąsiausiems,
reikalingas padrąsinimas.

5. Žmogus mėgsta skųstis. „Jis atsakė: „Aš degu uolumu Viešpačiui,
Galybių Dievui, nes izraelitai atmetė tavo Sandorą, nuvertė tavo aukurus ir
išžudė tavo pranašus kalaviju. Tik aš vienas likau, o jie nori man gyvastį
atimti." (1Kar 19,10). Sunkiausiais gyvenimo momentais, žmogus patampa
savanaudžiu. Blogiausia, kad tokiu metu yra lyg ir priekaištaujama
Viešpačiui. -„Aš degu uolumu, o mane persekioja." Jis mato tik savo
problemas. Juk Dievas gerai žinojo, kad Elijas yra persekiojamas. Baimės
akys yra labai didelės. Elijas galvojo, kad jis vienas beliko, tačiau jis
nežinojo ką žino Viešpats. „Aš paliksiu Izraelyje septynis tūkstančius –
visus tuos, kurie nesiklaupė Baalui ir kurių lūpos jo nebučiavo." (1 Kar
19,18). Iš tiesų sunkumuose yra lengva palūžti ir pradėti priekaištauti
visam pasauliui, netgi Dievui. Savigaila yra didelis mūsų priešas. „aš
vienas likau" – niekas manęs nesupranta, ar tokių minčių neturėjome ir mes
kada nors?

6. Viešpats praėjo. „Išeik laukan, - pašaukė jis, - ir stovėk ant kalno
prieš Viešpatį, nes Viešpats praeis." Pūtė didelis vėjas ir buvo toks
stiprus, kad skaldė kalnus ir trupino į gabalus uolas prieš Viešpatį, bet
VIEŠPATIES nebuvo vėjyje. Po vėjo – žemės drebėjimas, bet Viešpaties nebuvo
žemės drebėjime. Po žemės drebėjimo – ugnis, bet Viešpaties nebuvo ugnyje. O
po ugnies – švelnus tylus dvelksmas. Išgirdęs jį, Elijas apsigaubė veidą
skraiste ir išėjęs atsistojo prie olos angos. Tada į jį balsas kreipėsi: „Ką
čia veiki, Elijau?" Jis atsakė: „Aš degu uolumu Viešpačiui, Galybių Dievui,
nes izraelitai atmetė tavo Sandorą, nuvertė tavo aukurus ir išžudė tavo
pranašus kalaviju. Tik aš vienas likau, o jie trokšta man gyvastį atimti."
(1Kar 19,11-18) …Smarki audra. Žemės drebėjimas. Liepsna. Bet ten nebuvo
Viešpaties. Kur daug triukšmo, ar net stebuklų, nebūtinai ten yra Viešpats.
„Ano Nedorėlio atėjimą dėl šėtono įtakos lydės įvairūs galingi darbai,
ženklai ir netikri stebuklai 10 ir visokios nedoros apgaulės einantiems į
pražūtį už tai, kad atsisakė mylėti tiesą, kuri būtų juos išganiusi." (2 Tes
2,9)

Galbūt Elijas tikėjosi, kad Dievas bus audroje, drebėjime ar ugnyje, kad
nubaus piktadarius, kurie jį norėjo nuskriausti, bet Viešpats buvo tyliame
dvelksme ir prabilo tyloje: „Ką čia veiki Elijau?" – paklausė Dievas antrą
kartą. Kodėl Dievas klausia dar kartą? Todėl, kad Elijas nedavė tinkamo
atsakymo. Todėl, kad pranašas vis dar buvo valdomas savo baimės, bet
nebijojo Viešpaties. Tačiau Elijas sugebėjo išgirsti tą tylų dvelksmą. Tokia
yra Dievo Dvasia.

Kaip mes gyvename? Ar girdime Dievo balsą? Ar sugebame išgirsti Dievo kalbą,
kai Viešpats klausia: "Ką čia veiki"? Amen.

sekmadienis, gegužės 11, 2008

LEBBS Biblijos mokykla kviecia i seminara 2008 06 23-24 d. Panevezyje

Mieli bendruomeniu vadovai, bendruomeniu nariai

2008 birzelio 23-24 dienomis Biblijos mokykla rengia seminara, kurio tema
"Ivadas i Senaji Testamenta I". Seminaro lektorius dr. Parusas Parusevas
(Tarptautine baptistu teologijos seminarija, Praha).
Kvieciame dalyvauti!

Daugiau informacijos - skelbime.

Pagarbiai,
Sandra Daktaraite
Administratore
Lietuvos evangeliku baptistu bendruomeniu sajunga Vytauto 38a, 92127
Klaipeda
Tel.: 46-314474
www.baptist.lt

sekmadienis, gegužės 04, 2008

Koks retas radinys - sumani žmona!

Įvadas.

Mama. Tai gyvybės pradžia. Be mamos mes nematytume šio pasaulio. Be mamos mes nepatirtume šilumos, nepajaustume pirmojo pieno skonio, be mamos mūsų gyvenime trūktų gyvybės. Visiems mama yra ypatinga. Galbūt todėl pagonys, nepažindami tikrojo gyvybės Kūrėjo ėmė garbinti moterį? Gaila, kad garbino tik stabą, bet moterų nelabai mylėjo. Jas žemino, nelaikė lygiomis su vyrais. Aukodavo savo bjauriems stabams mažučius kūdikius, kurių taip laukia kiekviena mama. Šėtonas nemėgsta moterų, nemėgsta mamų, nes per jas pasaulį išvysta nauja asmenybė, nauja viltis, dar vienas žmogutis, kuris ateityje gali pakeisti pasaulio eigą. Deja šiandien pasaulyje mes pasigendame vaikų, kurie gerbtų - mylėtų savo gimdytojus, klausytų savo tėvų bei mamų. Kodėl? Todėl, kad trūksta gerų dievotų mamų, tėvų ir šeimų. Visuomenėje nėra branginama gyvybė (abortai). Yra daug kalbama apie moterų teises, bet kokia nauda iš tų teisių, jei jos nėra teisėtos Dievo akyse?

Tinkamai subalansuota šeima užaugins tinkamai subalansuotus vaikus, kurie kurs tinkamai subalansuotą visuomenę savo šalyje. Kaip trūksta šiandien tinkamų tėvų…

                      Paskaitykime apie moterį Biblijoje, kokia ji turėtų būti? Tik Viešpats Dievas, kuris sukūrė žmogų ir žmoną gali būti vienintelis tikrasis patarėjas ir mokytojas. Skaitydami, nepamirškime, kad Biblijoje netgi tai kas skirta moterims, gerai pritaikoma ir vyrams. Tad ieškokime bendrinių principų ir melskime Dievo, kad jis mus pamokintų tinkamai pritaikyti tai savo gyvenime.

Patarlių 31, 10-31

Koks retas radinys - sumani[1] žmona! Brangesnė už perlus jos vertė! 11ב Vyras jai patiki savo širdį ir turi tikrą turtą. 12ג Ji atsilygina gerumu, o ne piktumu per visas savo gyvenimo dienas. 13ד Ji pasirūpina vilnų bei linų ir darbuojasi įgudusiomis rankomis. 14ה Kaip pirklio laivai, ji pargabena iš toli maisto atsargų. 15ו Ji keliasi, kai dar tamsu, duoda maisto namams ir dienos nurodymų tarnaitėms. 16ז Ji apžiūri ūkį ir jį nuperka, iš savo rankų uždarbio įveisia vynuogyną. 17ח Ji susijuosusi jėga, jos rankos stiprios. 18ט Ji mato, kad jos verslas klesti; naktį jos žibintas niekada neprigęsta. 19י Ji ima į rankas ratelį, o jos pirštai stveriasi verpstės. 20כ Ji dosniai duoda vargšui ir ištiesia ranką elgetai. 21ל Jai nereikia rūpintis savo šeima, kai sninga, nes visi jos namiškiai šiltai aprengti. 22מ Ji pati pasigamina antklodžių, plona drobė ir purpuras - jos drabužiai. 23נ Jos vyras įžymus miesto vartuose ir sėdi ten tarp šalies seniūnų. 24ס Ji siuva ir parduoda lino drabužius, ir tiekia juostas pirkliams. 25ע Stiprybė ir orumas - jos drabužis; ji su šypsniu žiūri į ateitį. 26פ Atvėrusi burną, ji kalba išmintingai, o ant jos liežuvio - malonus pamokymas. 27צ Ji atidžiai prižiūri savo šeimos elgesį ir niekada nevalgo dykaduonio duonos. 28ק Jos vaikai ją giria, jos vyras irgi liaupsina ją: 29ר „Daug sumanių moterų, bet tu viršiji jas visas!" 30ש Žavumas - apgaulė, o grožis - migla; moteris turi būti giriama už pagarbią VIEŠPATIES baimę. 31ת Duokite jai atlyginimą už jos triūsą! Teaidi miesto vartai jos darbų gyriumi!

 

Tad kaip atrodo ta sumani ir tobula žmona, moteris? Ji yra:

 

1.      Atsidavusi žmona. (11, 12, 23) Vyras ja visiškai pasitiki, netgi yra atidavęs jai savo širdį. Atiduoti širdį, reiškia patikėti savo gyvastį į kito rankas.

Ji siekia jo gerovės. Daro tik gera. Žmona gerina jo reputacija žmonių akyse. Ji atsilygina gerumu. Ji nėra panaši į varvantį stogą. Ji nepriekabiauja.

 

2.      Rūpestinga uoli partnerė. (13-17, 18b,19,22,24) ji gera verslo partnerė. Darbšti, išmintinga. Ji supranta, kad jos darbas vertingas. Labai dažnai moteris namuose yra gundoma manyti, kad jos darbas yra visai niekam nereikalingas. (gal trūksta įvertinimo?) Bet tai piktojo melas. Kiekvienas darbas namuose yra neįkainojamas.

 

3.      Stipri Viešpatyje (25). Stiprybė ir orumas - jos drabužis; ji su šypsniu žiūri į ateitį. Ji apsirengusi pačiais geriausiai drabužiais. Ir tai ne paskutinės mados apdarai, bet dievotos savybės. Todėl ji nebijo ateities, nes pasitiki Viešpačiu. Juk tik jis gali parūpinti gerą ateitį.

 

4.      Dosni patarnautoja vargstantiems ir stokojantiems. (20) Pasirengusi ištiesti ranką ne tik savo šeimai, bet kiekvienam išalkusiam. Kai rūpiniesi savo šeima, gali pamiršti kitus. Tačiau tikinčiųjų šeimos turi būti palaiminimas ir vargstančioms.

 

5.      Patikima maitintoja (15, 21, 27) Atsidavusi šeimos reikmėms. Maitina, aprengia, prižiūri namus - palaiko tvarką. Ji atidžiai prižiūri savo šeimos elgesį. Moterys prižiūri šeimos elgesį. Vaikams ir vyrams reikia priežiūros. Jei mūsų neprižiūrėtų, galime paslysti. Palaiminti namai, kuriuose žmonos, mamos prižiūri ne tik namus, bet ir namiškių elgesį.

 

6.      Bijanti Dievo, todėl išmintinga. Žinanti Dievo valią. (18,26,30) Ji kalba išmintingai, ant liežuvio švelnus pamokymas.

 

7.      Vyras ir vaikai ją giria. Šeima giria savo motiną. Žavumas - apgaulė, o grožis - migla; moteris turi būti giriama už pagarbią VIEŠPATIES baimę. 31ת Duokite jai atlyginimą už jos triūsą! Teaidi miesto vartai jos darbų gyriumi! Motinai priklauso atlyginimas - Tinkama pagarba.

 

Galbūt gali atrodyti, kad tokių moterų nėra, bet su Dievu kiekviena moteris mama gali būti tokia. Ir turi būti tokia. Jei tėvas ir motina šeimoje abu vaikščioja su Viešpačiu, šeima bus tikras palaiminimas vaikams ir visai visuomenei. Šeima -visuomenės pamatas. Kokia šeima-tokia visuomenė. Nieko nėra svarbiau šiame pasaulyje, kaip dievotą motinystė bei tėvystė. Vienas žmogus pasakė: "Tėvas yra atsakingas už kelią, kuriuo eina šeima, motina- yra šeimos klijai, kurie laiko šeimą kartu."

 

Ką galima padaryti, kad moteris, mama, būsima mama trokštų ir būtų dievota motina, džiaugsminga, nešanti palaiminimą savo šeimai? Pamąstykime apie tai, kokį vaidmenį tame atlieka pasaulis, tėvas, vaikai bei pati moteris:

 

Pasaulis

yra valdomas piktojo ir motinoms ar būsimoms motinoms gresia dideli pavojai. Pasaulyje skelbiama netikra - iškreipta motinystė. Moterys yra gundomos patapti vyrais visose gyvenimo srityse. Pasaulinė feminizmo banga nepadeda, bet žlugdo tikrąjį moters pašaukimą. Rom 12,2 yra tikra visiems. Ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią - kas gera, tinkama ir tobula.

 

Tėvas.

Ef 5,23-29 gera vieta skirta Tėvams. Dievas žino kokie vyrai, tėvai turi būti. Kaip Kristus rūpinasi ir myli bažnyčią, taip ir vyrai turi rūpintis ir mylėti savo kūną-žmona. Ne tik parūpinti maisto, bet palaikyti fiziškai, emociškai, dvasiškai. Tėvas turi laiminti savo žmoną.

 

Vaikai.

 „Jos vaikai ją giria" Pat 31,28 arba laimina ją. Vaikai turi laiminti savo mamą. Ef 6,1-3 "Jūs, vaikai, klausykite Viešpatyje savo tėvų, nes tai teisinga. 'Gerbk tėvą ir motiną',-tai pirmasis įsakymas su pažadu: 'Kad tau gerai sektųsi ir ilgai gyventumei žemėje". Gerbti savo tėvus, reiškia vertinti juos ir jų nuomonę. Klausyti jų nurodymų, paklūsti, nors ir nesupranti kodėl jie reikalauja vieno ar kito dalyko.

 

Moteris, mama

 

·          Kokie reikalavimai motinai? Pat 31 skyriuje matėme, kad reikalavimai yra didžiuliai. Namai, maisto ruošimas, skalbimas, drabužių lyginimas, vaikų, vyrų priežiūra, ir t.t. Kaip visame tame likti ramiai ir sveiko proto, turėti džiaugsmą bei ramybę?

 

·          Turint tinkamus prioritetus? Luk 10,38 Dviejų moterų pavyzdys parodo skirtingus prioritetus. Viena moteris Morta buvo susirūpinusi maisto ruošimu, kita Marija sėdėjo prie Jėzaus kojų. Viena buvo pikta ir smerkianti kitus, kita -visą savo dėmesį atkreipusi į Jėzų, kad išgirstų Jėzaus žodžius.

·          Pavojai motinystei. Yra pavojus patapti kaip Morta. Pavojus visą savo gyvenimą nukreipti tik į darbus ir buitį, puoselėti išorę ir pamiršti Vienintelį tikrąjį Dievą. Patarnavimas draugams ir šeimai yra gerai, bet širdis turi būti nukreipta visų pirma į Viešpatį. Tada tarnystė kitiems bus pilna džiaugsmo, o ne skundo, savigraužos ar nepasitenkinimo.

 

Prieš mus šiandien yra didelis iššūkis. Patiems augti Viešpatyje ir užauginti savo vaikus Viešpatyje. Jie ateities visuomenė: būsimos mamos ir tėčiai. Todėl prisiminkime Pakartoto įstatymo knygoje parašytus Viešpaties įsakytus žodžius 6,6-7:

 

Paimk į širdį šiuos žodžius, kuriuos tau šiandien įsakau. Įdiek juos savo vaikams. Kartok juos, kai esi namie ir kai keliauji, kai guliesi ir kai keliesi.

 

" Tačiau būk atidus ir nuoširdžiai saugokis, kad neužmirštum dalykų, kuriuos matei savo akimis, ir kad neleistum jiems išslysti iš savo širdies per visas gyvenimo dienas. Mokyk jų savo vaikus ir vaikų vaikus."  Pak 4,9

 [1] heb. Žodis chayil yra verčiamas - jėga, galybė, armija, turtas, sugebėjimas, turtai, lobis