Adresas

Algirdo g. 48, Vilnius

sekmadienis, liepos 26, 2015

Sekmadienio pamokslas (Ef 3, 14-21)

Klausytis garso įrašo

Ef 3, 14-21
14 Dėl to aš klaupiuosi prieš Tėvą, 15 nuo kurio kiekviena tėvystė danguje ir žemėje turi vardą, 16 kad iš savo šlovės lobio suteiktų jums stiprybės jo Dvasios galia sutvirtinti jumyse vidinį žmogų, 17 kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs, įsišakniję ir įsitvirtinę meilėje, 18 galėtumėte suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis ir ilgis, ir aukštis, ir gylis, 19 ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą, idant būtumėte pripildyti visos Dievo pilnybės.
20 O tam, kuris savo jėga, veikiančia mumyse, gali padaryti nepalyginti daugiau, negu mes prašome ar išmanome, 21 jam tebūna šlovė Bažnyčioje ir Kristuje Jėzuje per visas kartas amžių amžiais! Amen.

sekmadienis, liepos 12, 2015

Sekmadienio pamokslas (Mk 10, 13-16)

Klausytis garso įrašo

Mk 10, 13-16
13 Žmonės jam nešdavo vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė. 14 Tai pamatęs, Jėzus užsirūstino ir tarė jiems: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. 15 Iš tiesų sakau jums: kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją.“ 16 Ir jis laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas.

sekmadienis, liepos 05, 2015

Sekmadienio pamokslas (2 Kor 12, 2-10)

Klausytis garso įrašo

2 Kor 12, 2-10

2 Pažįstu žmogų Kristuje, kuris prieš keturiolika metų ­ ar kūne, ar be kūno, nežinau, Dievas žino ­ buvo pagautas ir iškeltas iki trečiojo dangaus. 3 Ir žinau, kad šitas žmogus ­ ar kūne, ar be kūno, nežinau, Dievas žino ­ 4 buvo paimtas į rojų ir girdėjo slaptingus žodžius, kurių nevalia žmogui ištarti. 5 Štai tokiu žmogumi pasigirsiu, o savimi nesigirsiu, nebent savo negaliomis. 6 Jei panorėčiau girtis, nebūčiau neprotingas, nes kalbėčiau tiesą. Bet aš susilaikau, kad kas nors apie mane nepagalvotų daugiau negu tai, ką manyje mato ar iš manęs girdi, 7 taip pat dėl nepaprastų apreiškimų. Taigi, kad neišpuikčiau, man duotas dyglys kūne, šėtono pasiuntinys, kad mane smūgiuotų ir neišpuikčiau. 8 Todėl aš jau tris kartus maldavau Viešpatį, kad atitolintų jį nuo manęs. 9 Bet man jis atsakė: „Gana tau mano malonės, nes mano galybė tampa tobula silpnume.“ Todėl aš mieliausiu noru girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje. 10 Tad džiaugiuosi silpnumu, paniekinimais, bėdomis, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes, būdamas silpnas, esu galingas.