Adresas

Algirdo g. 48, Vilnius

antradienis, lapkričio 03, 2015

sekmadienis, rugpjūčio 09, 2015

Sekmadienio pamokslas (Ef 4,25 - 5,2)

Klausytis garso įrašo

Ef 4,25-5,2
25 Tad, pametę melus, kiekvienas kalbėkite tiesą savo artimui, nes mes esame vieni kitų nariai. 26 Rūstaudami nenusidėkite! Tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės! 27 Ir nepalikite vietos velniui. 28 Kas vogdavo, tegu nebevagia, bet imasi triūso, dirbdamas savo rankomis gerą darbą, kad turėtų iš ko padėti stokojančiam.29 Joks bjaurus žodis teneišeina iš jūsų lūpų; kalbėkite vien kas gera, kas prireikus ugdo ir duoda malonę klausytojams. 30 Ir neliūdinkite Šventosios Dievo Dvasios, kuria esate paženklinti atpirkimo dienai. 31 Tebūna toli nuo jūsų visokie šiurkštumai, piktumai, rūstybės, riksmai ir piktžodžiavimai su visomis piktybėmis.32 Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus.
1 Būkite Dievo sekėjai, kaip jo mylimi vaikai, 2 ir gyvenkite meile, kaip ir Kristus pamilo jus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapią auką Dievui.

sekmadienis, liepos 26, 2015

Sekmadienio pamokslas (Ef 3, 14-21)

Klausytis garso įrašo

Ef 3, 14-21
14 Dėl to aš klaupiuosi prieš Tėvą, 15 nuo kurio kiekviena tėvystė danguje ir žemėje turi vardą, 16 kad iš savo šlovės lobio suteiktų jums stiprybės jo Dvasios galia sutvirtinti jumyse vidinį žmogų, 17 kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs, įsišakniję ir įsitvirtinę meilėje, 18 galėtumėte suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis ir ilgis, ir aukštis, ir gylis, 19 ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą, idant būtumėte pripildyti visos Dievo pilnybės.
20 O tam, kuris savo jėga, veikiančia mumyse, gali padaryti nepalyginti daugiau, negu mes prašome ar išmanome, 21 jam tebūna šlovė Bažnyčioje ir Kristuje Jėzuje per visas kartas amžių amžiais! Amen.

sekmadienis, liepos 12, 2015

Sekmadienio pamokslas (Mk 10, 13-16)

Klausytis garso įrašo

Mk 10, 13-16
13 Žmonės jam nešdavo vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė. 14 Tai pamatęs, Jėzus užsirūstino ir tarė jiems: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. 15 Iš tiesų sakau jums: kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją.“ 16 Ir jis laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas.

sekmadienis, liepos 05, 2015

Sekmadienio pamokslas (2 Kor 12, 2-10)

Klausytis garso įrašo

2 Kor 12, 2-10

2 Pažįstu žmogų Kristuje, kuris prieš keturiolika metų ­ ar kūne, ar be kūno, nežinau, Dievas žino ­ buvo pagautas ir iškeltas iki trečiojo dangaus. 3 Ir žinau, kad šitas žmogus ­ ar kūne, ar be kūno, nežinau, Dievas žino ­ 4 buvo paimtas į rojų ir girdėjo slaptingus žodžius, kurių nevalia žmogui ištarti. 5 Štai tokiu žmogumi pasigirsiu, o savimi nesigirsiu, nebent savo negaliomis. 6 Jei panorėčiau girtis, nebūčiau neprotingas, nes kalbėčiau tiesą. Bet aš susilaikau, kad kas nors apie mane nepagalvotų daugiau negu tai, ką manyje mato ar iš manęs girdi, 7 taip pat dėl nepaprastų apreiškimų. Taigi, kad neišpuikčiau, man duotas dyglys kūne, šėtono pasiuntinys, kad mane smūgiuotų ir neišpuikčiau. 8 Todėl aš jau tris kartus maldavau Viešpatį, kad atitolintų jį nuo manęs. 9 Bet man jis atsakė: „Gana tau mano malonės, nes mano galybė tampa tobula silpnume.“ Todėl aš mieliausiu noru girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje. 10 Tad džiaugiuosi silpnumu, paniekinimais, bėdomis, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes, būdamas silpnas, esu galingas.

sekmadienis, birželio 28, 2015

Sekmadienio pamokslas (2 Kor 8, 7-15)

Klausytis garso įrašo

2 Kor 8, 7-15

 7 Tad, būdami visa ko pertekę ­ tikėjimo, žodžio, pažinimo, visokeriopo uolumo ir mūsų meilės, ­ pasirodykite pertekę ir dosnumo.8 Aš tai sakau ne liepdamas, bet norėdamas kitų uolumo mastu patikrinti ir jūsų meilės nuoširdumą. 9 Jūs juk pažįstate mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonę ir žinote, jog jis, būdamas turtingas, dėl jūsų tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. 10 Aš duodu šiuo reikalu patarimą, nes tai naudinga jums, kurie pernai pirmi pradėjote ne tik veikti, bet ir to trokšti. 11 Dabar pagal išgales tai užbaikite, kad būtų įvykdyta, ko taip gyvai troškote. 12 Kai esama tikro troškimo, girtinas, kas duoda kiek gali, o ne kiek negali. 13 Niekas nereikalauja, kad kitiems tektų lengvatos, o jums naštos, bet kad būtų lygybė. 14 Šiuo metu jūsų perteklius tepapildo jų nepriteklių, kad vėliau jų perteklius atpildytų jūsų nepriteklių ir būtų lygybė, 15 kaip parašyta: Kas daug surinko, neturėjo pertekliaus, o kas mažai, nekentėjo nepritekliaus.

sekmadienis, birželio 14, 2015

Sekmadienio pamokslas

Klausytis garso įrašo

2 Kor 5, 6-13
6 Todėl mes visuomet gerai nusiteikę, nors žinome, kad, kolei gyvename kūne, esame svetur, toli nuo Viešpaties. 7 Mes čia gyvename tikėjimu, o ne regėjimu.8 Vis dėlto esame gerai nusiteikę ir pasiruošę palikti kūno būstinę ir įsikurti pas Viešpatį. 9 Štai kodėl, ar būdami namie, ar svetur, mes laikome sau garbe jam patikti. 10 Juk mums visiems reikės stoti prieš Kristaus teismo krasę, kad kiekvienas atsiimtų, ką jis, gyvendamas kūne, yra daręs ­ gera ar bloga.
Sutaikinimo tarnystė
11 Taigi, žinodami, kas yra bijoti Viešpaties, mes stengiamės įtikinti žmones. Dievui mes atviri, ir tikiuosi, jog esame atviri ir jūsų sąžinėms. 12 Nenorime jums iš naujo prisistatinėti, bet duodame progą pasigirti mumis, kad turėtumėte ką sakyti žmonėms, besigiriantiems išore, ne širdimi. 13 Jei mes persistengiame, tai Dievui, jei esame nuosaikūs, tai dėl jūsų.

sekmadienis, gegužės 31, 2015

Sekmadienio pamokslas (Rom 8, 12-17)

Klausytis garso įrašo

Rom 8, 12-17
12 Taigi, broliai, mes nesame skolingi kūnui, kad gyventume pagal kūną. 13 Jei jūs gyvenate pagal kūną, mirsite. Bet jei Dvasia marinate kūniškus darbus, gyvensite.
14 Visi, vedami Dievo Dvasios, yra Dievo vaikai. 15 Jūs gi esate gavę ne vergystės dvasią, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote įsūnystės Dvasią, kurioje šaukiame: „Aba, Tėve!“ 16 Ir pati Dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. 17 O jei esame vaikai, tai ir paveldėtojai. Mes Dievo paveldėtojai ir paveldėtojai drauge su Kristumi, jeigu su juo kenčiame, kad su juo būtume pagerbti.