Adresas

Algirdo g. 48, Vilnius

trečiadienis, balandžio 18, 2007

Eilutė pamąstymui

Jonos 2 skyrius:

„Savo nelaimėje šaukiausi VIEŠPATIES,

ir jis man atsiliepė.

Iš Šeolo pilvo šaukiau,

ir tu išgirdai mano balsą!

4 Tu įmetei mane į bedugnę,

į jūros širdį.

Mane prarijo vandenys,

apsėmė visi tavo vandenų srautai ir vilnys.

5 Tuomet tariau: 'Iš tavo Artumo esu išguitas!

Kaip vėl regėsiu tavo šventąją buveinę?

6 Vandenys užliejo mane ligi kaklo,

bedugnė prarijo mane,

jūros dumbliai apraizgė man galvą

7 prie kalnų papėdės.

Nužengiau į kraštą,

kurio velkės užsklendė mane amžinai.

Bet tu, VIEŠPATIE, mano Dieve,

iškėlei mano gyvastį iš kapo.

8 Mano gyvasčiai vis labiau gęstant,

atminiau VIEŠPATĮ, ir

mano malda pasiekė tave

tavo šventojoje buveinėje.

9 Tuščius stabus garbinantieji

atsisako savo gailestingumo šaltinio,

10 o aš padėkos giesmę tau aukosiu,

duotą įžadą įvykdysiu.

Išgelbėjimas ateina iš VIEŠPATIES!'"

 

 

 

šeštadienis, balandžio 14, 2007

Lebbs tarybos posedis Vilniuje

"Vaikeliai, atėjo valanda paskutinė. Kaip esate girdėję, ateis Antikristas; taigi dabar pasirodė daug antikristų. Iš to sprendžiame, jog atėjo valanda paskutinė. Jie yra išėję iš mūsų, tačiau nebuvo mūsiškiai. Jeigu jie būtų buvę mūsiškiai, jie būtų likę su mumis. Bet turėjo paaiškėti, jog ne visi yra mūsiškiai. Jūs esate gavę Šventojo patepimą ir visi tai žinote. Rašiau jums ne kaip nežinantiems tiesos, bet todėl, kad pažįstate ją ir iš tiesos negali kilti joks melas. Kas yra melagis, jeigu ne tas, kuris neigia Jėzų esant Mesiją? Tasai yra Antikristas, kuris neigia Tėvą ir Sūnų. Kiekvienas, kas neigia Sūnų, neturi ir Tėvo. Kas išpažįsta Sūnų, tas turi ir Tėvą. Tepasilieka jumyse tai, ką girdėjote nuo pradžios. Jeigu tai, ką girdėjote nuo pradžios, pasiliks jumyse, tai jūs pasiliksite Sūnuje ir Tėve. Štai pažadas, kurį jis pats mums yra davęs, amžinasis gyvenimas." (1 Jon 2,18-25) Tokiais Biblijos žodžiais sąjungos pirmininkas Henrikas pradėjo susirinkimą...

penktadienis, balandžio 13, 2007

Dienos eilutės

„Siekite santaikos su visais, siekite šventumo, be kurio niekas neregės Viešpaties. Žiūrėkite, kad kas nors nenustotų Dievo malonės, kad kokia karti žalinga šaknis neišleistų daigų ir daugelis ja nesusiterštų, kad neatsirastų ištvirkėlių ir šventenybių niekintojų kaip Ezavas, už valgio kąsnį pardavęs pirmagimio teises“. Heb 12,14-16

trečiadienis, balandžio 11, 2007

Skelbimas apie seminarą

LEBBS BIBLIJOS MOKYKLA

 

kviečia į seminarą

“Filosofijos įvadas”

 

2007 m. balandžio 27-28 d., Vilniaus Naujojo Testamento baptistų bažnyčioje

 

Seminaro lektoriai:

Richard Kidd ir Steven Keyworth (Šiaurinė baptistų kolegija, Didž. Britanija)

 

Seminaras prasideda penktadienį 13:00, pietumis. Pageidaujančius dalyvauti prašom pranešti žemiau nurodytu LEBBS adresu iki balandžio 20 d. Seminaro mokestis – 28 Lt (vienai dienai – 14 Lt).

Dėmesio: Nakvynės vietų skaičius ribotas!

 

Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga

Neakivaizdinė Biblijos Mokykla

Vytauto 38a, 92127  Klaipėda

Tel: 46-314475

Email:office@baptist.lt

Dienos eilutės

"Kivirčo pradžia ­ kaip užtvankos atidarymas; todėl ginčą užgniaužk dar jam neprasidėjus." (Pat 17,14)

"Sutarkite tarpusavyje. Nesiveržkite prie aukštų dalykų, bet pasitenkinkite kukliais. Nelaikykite savęs išmintingais." (Rom 12,16)

antradienis, balandžio 10, 2007

Dienos eilutės

"Apsvarstyk Dievo darbus! Kas gali ištiesinti, ką jis padarė kreiva? Gerą dieną džiaukis gerove, o nelaimės dieną svarstyk: abi ­ ir viena, ir kita ­ yra Dievo darbas. Taigi žmogus negali jam dėl ko nors skųstis." (Mok 7,13-14)

pirmadienis, balandžio 09, 2007

Dienos eilutės

"Teisumo poveikis bus taika, o teisumo vaisius ­ ramybė ir apsauga, tverianti amžiais. Mano tauta gyvens taikos buveinėje, saugiuose namuose, ramiose gyvenvietėse." (Iz 32,17-18)

Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneliūdi!" (Jon 14,27)

sekmadienis, balandžio 08, 2007

šeštadienis, balandžio 07, 2007

Bendruomenės nuotrauka

Kad nepamirštume kaip atrodome iš šalies...

Narių sąrašas

nariai%202007.03.pdf Iš čia galite atsisiųsti mūsų bendruomenės narių sąrašą. Dėl slaptažodžio kreipkitės į mane

Velykos 2007

„Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius". Jon 11,25-26 Brangūs tikėjimo namiškiai, Viešpats dovanojo mums nuostabų pavasarį. Ankstyva šiluma ir saulėtos dienos pakelia nuotaiką, uždega svajones apie vasaros poilsį... Daugeliui žmonių Velykos pavasario ir artėjančios vasaros šventė. Margučiai, šeimos pobūviai, kelios laisvos dienos nuo darbų rutinos... Tačiau mums, Kristaus mokiniams, Velykos tai Prisikėlimo šventė. Nešiaip gamtos pabudimo, bet paties Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo ir pergalės prieš mirtį diena. Tai tikro gyvenimo diena. Tai ištesėtų pažadų diena. Prieš daugelį amžių Kūrėjas pažadėjo atsiųsti Sūnų ir išgelbėti tautas per jį. Pranašai skelbė šias dienas. Žmonės laukė, tačiau ne visi tikėjo... Dievas išpildė savo pažadą. Jėzaus Kristaus gyvenimas, darbai, mokymas primena Dangaus Tėvo pažadus. Jo mirtis buvo netikėta mokiniams, jie nesuprato, liūdėjo, pyko, išsigando, apmaudavo... Sunku įsivaizduoti kokios slegiančios buvo gedulo dienos... Tačiau Tėvas liko ištikimas savo pažadams... Jėzus Kristus kėlėsi iš numirusiųjų. Jis pasirodė mokiniams, kad visiškai išsklaidytų tamsos sukeltas abejones ir neviltį...Šiandien Jėzus Kristus yra gyvas. Jis gyvuoja, kad mes gyventume per jį ir jam. Kokioje dvasioje sutinkame šių metų Velykas? Ar širdyse viešpatauja žmogiškas mirties liūdesys, neviltis ir tamsa? Ar gyvas džiaugsmingas tikėjimas prisikėlusiu Viešpačiu Jėzumi? Dievas yra ištikimas, kaip buvo prikeltas Kristus, taip ir mes vieną dieną kelsimės. Tai šlovinga viltis. Ar gyvename šia viltimi? O gal žmogiškas netikėjimas nebeleidžia turėti išgelbėjimo džiaugsmo? Galbūt šalia esantys žmonės yra skolingi mums meilės, malonės, padėkos? O gal mes esame skolingi jiems...? Juk Jėzus Kristus užmokėjo visas mūsų skolas. Jis užmokėjo su kaupu, kad mes gyventume laisvėje, kad neieškotum krislelių artimo akyje, ir nepavydėtume vieni kitiems, (juk Kristus apdovanojo mus visomis malonėmis). Kokia ramybė gyventi be skolų... (Jon 14,27) Šiomis dienomis norėjau palinkėti Kristaus ramybės (taikos) , vilties, tikėjimo ir meilės artimui. Tegul jokie pasaulio sunkumai nesutrukdo jums matyti Gyvąjį Viešpatį. Jis yra gyvas per amžius ir užtaria jus. Skelbkime Jėzų, kuris visada gyvas ir pasirengęs išgelbėti kiekvieną, kuris šaukiasi Jo vardo. O kaip jie šauksis, jei nebus kas skelbia? Skelbkime Evangeliją, padėkime vieni kitiems, tegul nelieka vietos tuščiam priešiškumui, išnaudokime laiką, nes dienos yra piktos... (Jon 4,35) My status