Adresas

Algirdo g. 48, Vilnius

sekmadienis, liepos 13, 2008

Visi būkite apsivilkę nuolankumu…(1Pet 5,6-11)

 

Tad nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad jis išaukštintų jus metui atėjus. 7 Paveskite jam visus savo rūpesčius, nes jis jumis rūpinasi. 8 Būkite blaivūs, budėkite! Jūsų priešas velnias kaip riaumojantis liūtas slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. 9 Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu, žinodami, kad tokius pat kentėjimus tenka iškęsti jūsų broliams visame pasaulyje. 10 O visų malonių Dievas, pašaukęs jus į savo amžinąją garbę Kristuje Jėzuje, pats jus, trumpai pakentėjusius, ištobulins, sutvirtins, pastiprins, pastatys ant tvirto pagrindo. 11 Jo valdžia per visus amžių amžius! Amen.

 

Kodėl toks svarbus šis paraginimas? Todėl, kad jame yra pergalė ir raktas į daugelio problemų sprendimą.

 

1)   Ir visi būkite apsivilkę nuolankumu vieni kitiems, nes Dievas išpuikėliams priešinasi, o nuolankiesiems duoda malonę. Tad nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad jis išaukštintų jus metui atėjus.

 

Petras ragina apsivilkti nuolankumu. Koks geras ir vaizdingas žodis. Jis padeda suprasti nuolankumo svarbą. Drabužiai yra būtini, nes be jų bus gėda, šalta, nepatogu. Kas yra nuolankumas? Jeigu juo reikia apsirengti, vadinasi jis yra būtinas. Kas gi yra tas nuolankumas, kad juo galima apsirengti? Jei apsirengsiu tinklu, ar aš būsiu apsirengęs? Taigi nuolankumas turėtų būti apibrėžtas kažkaip.

Nuolankumas geras žodis, tai lyg nusilenkimas vienas prieš kitą. Tai nemąstymas apie save, savo problemas, savo poreikius, savo įsitikinimus, savo supratimą savo išmintį, savo išsilavinimą, savo padėtį, savo autoritetą, savo nuomonę. Nuolankumas tai nusižeminimas. O nusižeminimas, pasimažinimas yra neįmanomas, jei nenusižeminsime prieš Viešpatį Dievą. Ką reiškia nusižeminimas prieš Dievą? Jis panašus į nusižeminimą, nuolankumą prieš žmones. Tai atsidavimas, paklusnumas, įsiklausymas, pagarba. Tai nepriešgyniavimas Jam. Tai susitaikymas su Dievo valia ir Jo planu mano gyvenimui.

Žodis „Nuolankumas" panašus į žodį „nusilenkimas", o „nusilenkimas", panašus į žodį „nusileidimas". Kada liaujasi ginčai? Tada, kai kas nors nusileidžia. Ne tada, kai kas nors nugali ir užkariauja kitą, bet tada, kai palieka savo nuomonę taikos, ramybės, ir draugystės labui.

„Dievas išpuikėliams priešinasi" Kodėl Dievas priešinasi išdidiems? Todėl, kad jis neapkenčia išdidumo. Kažkada Liuciferis, būdamas gražiausias Dievo kūrinys pasididžiavo ir patapo Šėtonu - naikintoju, skundiku, priešininku. (Iz 14,12-15)

Žmogus yra gundomas anksčiau laiko iškelti save, bet Dievas yra tas, kuris išaukštins mus kada reikia, ir tik tada, kada tam būsim pasiruošę. Vienas krikščionis pasakė: "Pirma kryžius - po to vainikas; pirma kentėjimas- po to garbė".

 

2)   Paveskite jam visus savo rūpesčius, nes jis jumis rūpinasi. Mes galime savo rūpesčius atiduoti dangaus Tėvui. Jis tikrai mumis rūpinasi. Kas nors pasakys: „negis jis rūpinasi? Pažiūrėk kiek daug skausmo pasaulyje, kiek badaujančių vaikų, kiek prievartos ir.t.t. Žmonės greiti smerkti dievą, visiškai nesuprasdami jo kelių ir nepažinodami jo valios. Žmonės smerkia Dievą dėl savo nelaimių, bet pakeisti savo kelių nenori.

Niekada nepavesime savo rūpesčių Jam, jei nenorėsime nusilenkti po galinga Dievo ranka ir nepasitikėsime Juo. Petras gerai žinojo, kad Dievas rūpinasi. Jėzus išgydė jo anytą (Mor 1,29-31) Padėjo pagauti daug žuvų ( Luk 5,1-11) Padėjo užmokėti šventovės mokestį (Mat 17,24-27)  Padėjo eiti vandeniu (Mat 14,22-33) išgydė Malkaus ausį, po to kai Petras ją nukirto (Luk 22,50-51) ir vėliau išgelbėjo iš kalėjimo (Apd 12).

            Kas atsitinka, kai mes pavedame savo rūpesčius Viešpačiui? Jis duoda drąsą pasitikti problemas ir rūpesčius. Jis duoda išmintį ir supratimą. Jis duoda jėgų pasielgti tinkamai. Jis duoda tikėjimą pasitikėti Juo. Jis pasirūpina išeitimi. Kokie rūpesčiai jus slegia šiandien? Gal jums atrodo, kad Dievas nesirūpina? Jūs čia esate, o Viešpats tvarko jūsų reikalus. O kad mes patikėtume, kad Dievas rūpinasi visada. Tada nedarytume kvailų žingsnių, tada sekmadieniais nedirbtume, bet būtume savo bendruomenės sueigoje, tada būtume kantresni savo sutuoktiniui, vaikams,

 

3)   Būkite blaivūs, budėkite. Jūsų priešas velnias kaip riaumojantis liūtas slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti.

Mes visi turime rūpesčių ir problemų, nes turime priešą. Ir kada norime nusilenkti vienas prieš kitą ir paklusti Dievui ir vienas kitam, šėtonui tai nepatinka ir Jis aktyviai priešinasi. Ką daryti, kaip apsisaugoti ? Dvasia duoda atsakymą.

 

a)   Blaivumas. Blaivumas ir budėjimas. Ir kada užgriūna rūpesčiai, mes daromės neblaivūs ir neatidūs. Čia kalbama ne tik apie blaivumo nuo alkoholio, bet apie bet kokį blaivumą. Kas yra neblaivumas? Kada mus užvaldo kažkas kitas, bet ne Dievas, mes tampame neblaivūs. Alkoholis užvaldo visą žmogų. Lygiai taip pat užvaldo aistra pinigams, politikai, poilsiui, pramogoms. Po to seka kvailumas, neatidumas, nemąstymas ir aklumas.

 

b)   Budėjimas- įvertinimas. Budėjimas, reiškia tai, kad Velnią reikia tinkamai įvertinti. Tai yra prisiminti, kad Jis daug sumanesnis, nei mes, daug protingesnis, daugiau žinantis, daugiau galintis. Jis turi armijas demonų ir netgi žmonių, kurie jam patarnauja. Mes negalime gyventi lyg jo nebūtų. Taip, Jėzus nugalėjo Šėtoną kryžiumi, savo auka , savo pralietu krauju, bet tai nereiškia, kad nugalėtas Šėtonas taip pat galvoja, kad jis pralaimėjo. Prisiminkime, jis pasididžiavimo pradžia ir tobulybė. Jis niekada nenusižemins ir nepripažins pralaimėjęs, ir aš tikiu, net pragare, Jis keiks ir nepripažins Dievo autoriteto.

 

c)   Atpažinti jį. Mes turime žinoti, kaip jis atrodo, kad galėtume budėti. Mes tik tada galėsime žinoti, kaip jis atrodo, jei žiūrėsime ir klausysime ką Biblija kalba apie jį.

Pirma, Jis visada apsimeta Kristumi, juk jis yra apsimetėlis, ateina su vadinama tiesa. Juk tokie yra anie netikri apaštalai, klastingi darbininkai, besidedantys Kristaus apaštalais. 14 Ir nenuostabu, nes pats šėtonas geba apsimesti šviesos angelu. 15 Tad nieko ypatinga, jei ir jo tarnai apsimeta teisumo tarnais. Bet jų galas bus toks, kokie jų darbai. (2 Kor 11,13-15)

Antra, jis yra melagis. Jis nuo pat pradžios buvo galvažudys ir niekuomet nesilaikė tiesos, jame ir nėra buvę tiesos. Skleisdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas. Jon 8,44

Trečia, jis negali užvaldyti mūsų. Jis vaikščioja aplinkui, bet, jei Dievo dvasia gyvena mumyse, jis negali išstumti jos. Šėtonas gali veikti mus, nes Jis nuodėme užteršė žmogaus kūną Adome. Mūsų kūnas, lyg kompiuterio programa. Paspaudi tinkamą mygtuką ir kompiuteris padaro užprogramuotą veiksmą. Mūsų kūnas lyg velnio kompiuteris tereikia paspausti tinkamą mygtuką ir kūnas padaro  tam tikrą nuodėmę. Neapsigaukite! Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ką žmogus sėja, tai ir pjaus. 8 Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus pražūtį, o kas sėja Dvasiai, tas iš Dvasios pjaus amžinąjį gyvenimą. Gal 6,7-8 Todėl reikia budėti, kad nesinaudotume kūno kompiuteriu, bet tik Dievišku kompiuteriu.

Ketvirta, jis yra skundikas."Aš girdėjau danguje galingą balsą sakantį: 'Dabar atėjo mūsų Dievo išgelbėjimas, galybė, karalystė ir Jo Kristaus valdžia, nes išmestas mūsų brolių kaltintojas, skundęs juos mūsų Dievui dieną ir naktį." (Apr 12,10) Jis skundžia mus ne tik Dievui, bet mums patiems. Jis išmokina žmones būti skundikais ir teisėjais, karčiais smerkėjais ir kaltintojais. Jis išmokina mus smerkti ne tik kitus, bet mus pačius, kad save smerktume dieną ir naktį, kad baigtume savo gyvenimą savižudybe ar beprotyste.

 

d)   Priešintis. "Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu, žinodami, kad tokius pat kentėjimus tenka iškęsti jūsų broliams visame pasaulyje." Ef 6,10-19 kalba kaip mes galime priešintis. Ir tai įmanoma tik tvirtai stovint Viešpaties tiesoje. Abejonėmis toli nevažiuosi. Tikėjimas - tai pasitikėjimas Dievu per Jo apreiškimus Žodyje. Priešintis padeda prisiminimas, kad mano išbandymai nėra unikalūs. Visi broliai ir seserys Kristuje patiria tokius pat kentėjimus. Todėl čia nėra vietos skųstis ir pailsti.

 

4)   O visų malonių Dievas, pašaukęs jus į savo amžinąją garbę Kristuje Jėzuje, pats jus, sutvirtins, pastiprins, pastatys ant tvirto pagrindo. Jo valdžia per visus amžių amžius. Amen.

 

Kokie nuostabūs paguodos ir vilties žodžiai. Pats Dievas atlieka darbą mumyse ir su mumis. Per visus išbandymus, kurie ateina, mes mokinamės paklūsti Dievui ir vienas kitam. Tikrai Dievas gali išugdyti mumyse tobulumą, tvirtumą, stiprybę ir stabilumą. Viešpats gali pastatyti ant tvirto pagrindo. Koks yra tas pagrindas? Tai amžinas Kristaus mokslas. Tai Jėzus Kristus, kuris yra kelias tiesa ir gyvenimas. Tai tiesos ir teisumo kelias. To kelio pradžia nuolankumas, atgaila, išganymas. Amen.

 

Komentarų nėra: